Bộ chỉ số đánh giá thủ tục hành chính và dịch vụ công trên môi trường điện tử

Rate this post

Chú thích ảnh
Người dân Nam Định giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt / TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 766 / QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ. dịch vụ công thời gian thực trên môi trường điện tử.

Theo đó, các nhóm chỉ số thành phần gồm: Công khai, minh bạch; Tiến độ và kết quả giải quyết; Số hóa hồ sơ; Cung cấp các dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng.

Công bố kết quả đánh giá

Tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần nêu trên được quy định cụ thể, trong đó, nhóm chỉ số công khai, minh bạch có các tiêu chí: Tỷ lệ thủ tục hành chính được công bố đúng thời hạn; tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật, công khai đúng hạn; tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai đủ nội dung theo quy định trên các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nhóm chỉ tiêu về tiến độ và kết quả giải quyết có các chỉ tiêu: Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn; thời gian giải quyết khiếu nại hành chính trung bình đối với từng thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ xem xét, điều chỉnh tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần phù hợp với điều kiện thực tế và quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu theo thời gian thực; báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nhóm chỉ số thành phần phù hợp với yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và nhu cầu theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức.

Đối tượng được đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXH Việt Nam, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan trên; các cơ quan, đơn vị khác cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Đánh giá dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh (Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh); Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chí để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xét đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xét khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 61/2018 / NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chính thức đưa hệ thống vào vận hành từ ngày 01/08/2022

Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn kỹ thuật kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ đánh giá các nhóm chỉ tiêu tại Quyết định này theo thời gian thực và phân cấp quản trị Hệ thống cho các Bộ, cơ quan, địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo , quản trị, vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/8/2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tích hợp, đồng bộ đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục dữ liệu quan trắc, đánh giá hiệu quả và mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống đánh giá của Bộ. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số tại Quyết định này theo thời gian thực.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục để phục vụ. đánh giá các nhóm chỉ tiêu tại Quyết định này theo thời gian thực, trong đó các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm tích hợp, đồng bộ dữ liệu phân loại theo địa phương, cấp hành chính, cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ. Hệ thống cung cấp dịch vụ công tập trung do các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý với Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia; công khai kết quả đánh giá trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh (Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh), Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương; tham gia quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; không đầu tư mới hệ thống theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published.