Bốn nội dung đánh giá việc thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động

Rate this post


BNEWSNgày 21/6, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết 5 năm (2016 – 2021) thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) để xem xét, đề xuất xây dựng. Pháp luật.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trên 4 nội dung chính: tình hình thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, bao gồm cả việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật; Việc thực hiện các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm: tác động tích cực, thống nhất, chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế và xác định những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cần điều chỉnh, giải quyết; Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật An toàn vệ sinh lao động.

1500 ý kiến ​​với 510 nội dung thuộc 17 nhóm vấn đề được các bộ, ngành và doanh nghiệp gửi đến như: Quyền và nghĩa vụ của người lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động; tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ; vai trò của các tổ chức đại diện của người lao động; danh mục nghề nặng nhọc, độc hại; kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại, đánh giá rủi ro; Xe lửa; Kiểm định, quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN); trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng bằng hiện vật; báo cáo tai nạn lao động, điều tra tai nạn lao động, thanh tra, kiểm tra ATVSLĐ …

Theo TS Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), ngay sau khi Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 được ban hành, từ năm 2015 đến năm 2021, các cơ quan có thẩm quyền. đã xây dựng, trình ban hành và ban hành 106 văn bản quy định trực tiếp và 23 văn bản liên quan đến nội dung an toàn vệ sinh lao động; ban hành quyết định công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần và toàn bộ.
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, trên cơ sở cân đối được nguồn vốn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định. Số tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức 0,5% và 0,3% vào năm 2020 và 0% từ ngày 01/7/2021 đến ngày 01/7/2022 đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Ngoài ra, ngày 5/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020. Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 899 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động 2016-2020. Các chương trình này cũng đã góp phần thúc đẩy và đưa công tác an toàn vệ sinh lao động đi vào cuộc sống.
Ngoài ra, Quốc hội cũng đã thông qua Bộ luật Lao động (2019), Luật Hàng hải (2015), Luật Lâm nghiệp (2017) với một số nội dung liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Đánh giá về việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV nhận xét: Về cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với Luật ATVSLĐ và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ cơ bản đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa chính sách, đưa pháp luật vào cuộc sống, kịp thời chấn chỉnh những vướng mắc phát sinh, góp phần mang lại an toàn cho công chúng. Công tác quản lý nhà nước và thực thi chính sách pháp luật trong lĩnh vực này ngày càng hiệu quả hơn.

Việc triển khai và giám sát việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động đã được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo sát sao; Các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, kịp thời và được sự đồng thuận của người lao động và người sử dụng lao động.
TS Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh lao động cũng cho biết, quá trình soạn thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 (từ năm 2013 đến tháng 6/2015), mặc dù dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động đã cố gắng tiếp thu tinh thần cơ bản của Dự thảo Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, nội dung của Luật An toàn vệ sinh lao động vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. những quy định nhất định trong quá trình thực hiện khi mở rộng đối tượng điều chỉnh sang khu vực không có quan hệ lao động, điều chỉnh mở rộng phạm vi hoạt động dự phòng từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Ngoài ra, đã xuất hiện tình trạng một số quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động còn chồng chéo, không thống nhất với nội dung của các Luật đã được Quốc hội ban hành như Bộ luật Lao động năm 2019, Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Đầu tư. 2015, và các luật chuyên ngành như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Luật Điện lực, Luật Hóa chất 2007, Luật Hàng hải 2015.
Một số quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa theo kịp sự phát triển của kinh tế thị trường như quy định về đối tượng tham gia hoạt động dịch vụ huấn luyện, kiểm định. xác định và quan trắc môi trường lao động, …; chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội như: quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn thấp, tính theo mức lương cơ sở không đủ bù đắp chi phí trong cuộc sống cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp …; chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập thương mại quốc tế như: quy định về việc thừa nhận các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế của các nước khi tham gia Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Hiệp định Đối tác (CPTPP) về hàng rào kỹ thuật thương mại; Chưa có sự bình đẳng giữa các đối tượng được Luật điều chỉnh như: được hưởng các chế độ hỗ trợ cho hoạt động phòng ngừa theo nguyên tắc mức hưởng theo mức đóng như chế độ hỗ trợ hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Hoặc có những quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động không khả thi khi áp dụng vào thực tế, chưa được ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể trong thực tế hoặc chưa được giao dẫn đến vướng mắc trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động. ? triển khai thực hiện như: Quy định về việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh lao động; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tự nguyện; khu điều tra tai nạn không có hợp đồng lao động; giao trách nhiệm quy định việc điều tra TNLĐ trong các lĩnh vực cụ thể như TNGT đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt, bức xạ hạt nhân.
Một số quy định pháp luật cấp dưới còn chồng chéo, chưa theo nguyên tắc giao cơ quan, ban hành chưa đúng thẩm quyền như: giao chức năng thanh tra, kiểm tra cho các đơn vị sự nghiệp có thu, dẫn đến tình trạng chây ỳ, thổi còi, cạnh tranh không lành mạnh, không đúng quy định tại Điều 89 Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với cơ quan kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; phí phụ thu phí bảo hiểm; Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các văn bản ban hành không đúng quy định….
Chất lượng soạn thảo, ban hành một số luật ở một số văn bản quy định chi tiết chưa cao, chưa nghiên cứu kỹ thực tiễn nên khi ban hành thiếu tính khả thi hoặc chỉ mang tính hình thức, ảnh hưởng đến bố cục. nhân sự của doanh nghiệp, ý nghĩa của việc ban hành các chính sách như: quy định về lực lượng sơ cấp cứu bên cạnh bộ phận y tế doanh nghiệp, đào tạo và cấp chứng chỉ về vệ sinh lao động; các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quy chế khám giám định bệnh nghề nghiệp; đo đạc môi trường để thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật.

Ở góc độ quản lý về chăm sóc sức khỏe người lao động và quan trắc môi trường lao động, ông Phạm Xuân Thành, Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế cho biết, Cục đã nhận được 50 câu hỏi về việc triển khai. Xem xét các Luật liên quan đến quan trắc môi trường lao động; chăm lo sức khỏe người lao động; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp …
Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, Cục Quản lý môi trường y tế kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Đầu tư sửa đổi nhằm làm rõ, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để phù hợp với pháp luật chuyên ngành đối với các đơn vị quan trắc môi trường lao động. Đồng thời, kiến ​​nghị Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2020 / NĐ-CP: Bỏ điều kiện người lao động có đóng BHXH được hưởng chế độ khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp khi mắc bệnh nghề nghiệp. . ; Quy định rõ ràng về điều kiện hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở lao động thực hiện huấn luyện ATVSLĐ, phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; Bổ sung quy định cho phép sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công tác phòng chống tai nạn lao động, giao cho các đơn vị kỹ thuật của ngành y tế trên địa bàn (các Viện Y tế dự phòng) đảm bảo quản lý chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý môi trường nghề nghiệp, khám, chữa bệnh chẩn đoán, điều trị bệnh nghề nghiệp đúng, đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.