Công bố 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Rate this post

Sáng 5-7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 5 dự án luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Các luật này bao gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh; Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Cảnh sát cơ động.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật trên.

Công bố 5 luật vừa được Quốc hội thông qua Ảnh 1

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 dự án luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua. Ảnh: TP

Luật Chính sách công năm 2022 là cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc để Cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ an toàn, an ninh công cộng. an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước.

Luật gồm 5 chương, 33 điều, quy định cụ thể các nội dung: vị trí, chức năng; nguyên tắc hoạt động của tài sản cố định; xây dựng tài sản cố định; Hợp tác quốc tế; các hành vi bị cấm; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; huy động sức dân, phương tiện, thiết bị; Hệ thống tổ chức của CSCĐ …

Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 gồm 8 chương, 96 điều. Luật có những điểm mới như phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng.

Luật nêu rõ nguyên tắc thành tích, khen đến đâu, đề cao việc khen thưởng kịp thời dựa trên thành tích, thành tích để khắc phục tình trạng “lập thành tích, lập thành tích”. “…

Ngoài ra, chú trọng khen thưởng các tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ …; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; bổ sung hình thức khen thưởng “Huân chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Với những chính sách đột phá nêu trên, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Luật Điện ảnh năm 2022 gồm 8 chương, 50 điều, thay thế Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009.

Luật Điện ảnh năm 2022 có những điểm mới cơ bản như kế thừa, sửa đổi, bổ sung các khái niệm, thuật ngữ được quy định trong Luật Điện ảnh năm 2006 và bổ sung các thuật ngữ “Công nghiệp điện ảnh”, “Phân loại phim”, “Phim Việt Nam”, “Hãng phim. “và” Vị trí rạp chiếu phim công cộng “.

Luật thể hiện rõ hơn cơ chế, biện pháp của Nhà nước để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh; được sắp xếp lại theo các nhóm chính sách đảm bảo logic, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và ngân sách Nhà nước, đồng thời khuyến khích tăng cường và xã hội hóa hoạt động điện ảnh.

Về nội dung, hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh (Điều 9), Luật quy định cụ thể, chi tiết hơn những nội dung, hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp hành hoạt động điện ảnh. Người giữ luật.

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 gồm 7 chương, 157 điều, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc thực hiện cam kết của Việt Nam về việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài; về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp bảo hiểm.

Cùng với đó là các nội dung sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan. Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, giải quyết những vướng mắc trong thời gian qua về bảo hiểm bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, bảo hiểm vi mô.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ tập trung vào bảy nhóm chính sách lớn: đảm bảo quy định rõ ràng về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Quan thoại; khuyến khích tạo, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, là tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp; đảm bảo mức độ bảo hộ đầy đủ và cân bằng đối với quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đảm bảo thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế.

Điểm mới 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Điểm mới 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

(PLO) – Quy định chặt chẽ việc phổ biến quốc ca, bổ sung quyền hạn cho cảnh sát cơ động … là những quy định mới của các luật vừa được Quốc hội thông qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published.