Động lực tăng trưởng từ đổi mới

Rate this post

Nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ (KH) và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu và trường đại học, hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực tổ chức hành chính trong doanh nghiệp là định hướng quan trọng của Chiến lược Khoa học, Phát triển Công nghệ và Đổi mới đến năm 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.