Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Rate this post

(ĐN) – Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ / TW và Nghị quyết số 19-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động. động lực hiệu quả và hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính công, đến nay, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn các đơn vị hành chính công. thành lập trên toàn tỉnh.Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai tại H.Nhơn Trạch đã được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai và hoạt động hiệu quả hơn.  (Trong ảnh: Doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm và đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao H.Long Thành)
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai tại H.Nhơn Trạch đã được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai và hoạt động hiệu quả hơn. Trong ảnh: Doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm và đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai, Long Thành

Cụ thể, đã tổ chức, sắp xếp bộ máy 21/21 cơ quan thuộc UBND tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện 11/11. Qua đó giảm 1 đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, 39 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, cũng giảm 45 đơn vị đầu mối, phòng chuyên môn, 25 phòng thuộc chi cục và các phòng thuộc sở, đồng thời giảm 111 chức danh lãnh đạo cấp sở.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập, kiện toàn các đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ công ích, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Quỹ đất Phát triển, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên. Thông qua việc sắp xếp tinh gọn, đã giảm được 41 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Đối với các đơn vị sự nghiệp dạy nghề, UBND tỉnh đã chấp thuận hợp nhất 3 đơn vị, sắp xếp giảm 3 trường TCCN.

Cong Nghia

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.