Kiểm soát dân số, đáp ứng cơ sở hạ tầng ở các khu vực đô thị

Rate this post

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng làm việc. kết hợp phòng lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các khu đô thị, khu du lịch.

Qua quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan chuyên môn, cũng như kiểm tra việc thực hiện công tác này tại các địa phương, Bộ Xây dựng nhận thấy một số tồn tại. .

Đó là, việc tính toán, dự báo dân số trong một số đồ án quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ trong quy hoạch cấp trên (quy hoạch phân khu) hoặc xác định dân số theo diện tích sàn. , số lượng chung cư còn thiếu tiện ích; chưa tính toán đầy đủ việc chuyển đổi dân cư đối với chức năng ở theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Ngoài ra, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thiếu thuyết minh về việc đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài dự án, dẫn đến khó kiểm soát, đảm bảo đồng bộ hạ tầng. hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Bộ Xây dựng cho biết, về việc xác định chỉ tiêu dân số của Dự án, ngày 4/1/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 03 / BXD-HĐXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2021 / TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư – QCVN 04: 2021 / BXD, quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chịu trách nhiệm quy định phương pháp xác định dân số trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế về quy mô dân số và kết cấu hạ tầng kỹ thuật. các tầng lớp xã hội để áp dụng và quản lý trên địa bàn.

Ngoài ra, với việc quản lý các loại hình lưu trú, Bộ Xây dựng cũng đã có Văn bản số 276 / BXD-QLN ngày 20/01/2020 về việc quản lý đầu tư, xây dựng và kinh doanh căn hộ, biệt thự du lịch. đi du lịch; Văn bản số 4308 / BXD-HĐXD ngày 03/9/2020 về việc quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liền kề;

Bộ cũng chuẩn bị cho Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các tiêu chuẩn quốc gia liên quan, trong đó có yêu cầu thiết kế chung đối với các loại công trình này (Tiêu chuẩn quốc gia về: Biệt thự nghỉ dưỡng – TCVN – TCVN) 12870: 2020; Văn phòng kết hợp lưu trú – TCVN 12871: 2020; Nhà ở liên kế – TCVN 12872: 2020; Căn hộ để ở – TCVN 12873: 2020).

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt theo Chỉ thị số 05 / CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về phương pháp xác định dân số trong nhà chung cư, nhà chung cư. sử dụng hỗn hợp, vừa là chung cư, văn phòng kết hợp ở, biệt thự du lịch, nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại, xác định dân số toàn dự án, quy hoạch chi tiết đảm bảo đúng quy định;

Đặc biệt, việc xác định quy mô dân số trong đề án cần chú ý nghiên cứu trên cơ sở kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở quốc gia năm 2019 (trong đó, bình quân mỗi hộ có 3,6 nhân khẩu, giảm 0,2 so với đến năm 2009) và địa phương; các quy định và tiêu chuẩn thiết kế liên quan; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương … đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên, phù hợp với loại dự án, điều kiện thực tế, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.