Nghệ An tiếp tục phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ 76 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh

Rate this post

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 439 / TB-UBND ngày 28/6 về việc kết luận tổng kết 10 năm công tác ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An, giai đoạn 2012-2022.

Tổng nguồn vốn huy động được trong 10 năm gần 310,794 tỷ đồng để giúp đỡ các xã nghèo. Số lượng các cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ từ các xã hàng năm đều tăng lên. Năm 2012 có 83 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ tại 86 xã, đến nay đã có 113 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ tại 115 xã. Nhiều đơn vị nhận được sự giúp đỡ của nhiều xã như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 3 xã, UBND TP Vinh nhận giúp đỡ 2 xã. Kết quả đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo như xây dựng cơ sở hạ tầng, sửa chữa nhà ở, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình kinh tế phát triển sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế. hỗ trợ cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện bộ mặt nông thôn, miền núi, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các huyện nghèo 30a giảm bình quân 5,97% / năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động, ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Kết quả hỗ trợ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây chưa đạt. như mong muốn. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh so với cả nước còn cao; tỷ lệ hộ nghèo thiếu việc làm còn cao. Lãnh đạo một số địa phương chưa chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị khảo sát, nắm bắt nhu cầu để xây dựng phương án hỗ trợ, giúp đỡ; chưa có kế hoạch chi tiết để thực hiện thoát nghèo;…

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công các cơ quan, đơn vị nhận trợ giúp tại các xã đạt hiệu quả cao. Trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, xã phối hợp khảo sát, xác định, đánh giá nhu cầu hỗ trợ, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với mục tiêu kinh tế – xã hội của các xã. có sự thay đổi trước khi hỗ trợ và sau khi hỗ trợ. Các xã nhận hỗ trợ cần thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình hỗ trợ của cơ quan nào cho huyện, cho tỉnh để đánh giá hiệu quả, đơn vị nào đã được giao nhưng không giúp đỡ hoặc chưa thực sự hiệu quả. kết quả để UBND tỉnh có chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Các cơ quan, đơn vị chưa được phân công hỗ trợ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây Nghệ An, tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các xã.

Đối với các kiến ​​nghị của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh Nghệ An giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu, xem xét, tham mưu UBND tỉnh có sự phân công phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả. nhiều hơn nữa trong tương lai gần.

Leave a Reply

Your email address will not be published.