Những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuần 18-25 / 6/2022

Rate this post

(TBTCO) – Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Chương trình hành động phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8% … là những thông tin chủ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần từ 18-25 / 6/2022.

Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ 18-24 / 6/2022 - Ảnh 1.

Quy chế làm việc của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định số 39/2022 / NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Theo quy định, Chính phủ thống nhất quản lý hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương và cơ sở; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ đã được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Phương thức giải quyết công việc của Chính phủ là thảo luận và quyết định tại phiên họp Chính phủ. Quyết định bằng phiếu thăm dò ý kiến ​​thành viên Chính phủ trong trường hợp Chính phủ không họp.

Chính phủ phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chính phủ phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương quyết định hoặc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình phù hợp với điều kiện và năng lực của chính quyền địa phương. đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Chính phủ ban hành kế hoạch hành động phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Nghị quyết số 78 / NQ-CP ngày 18/6/2022 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ / TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính phủ. về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt khoảng 6,5 – 7% / năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2-2,5 lần năm 2021. Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tổng thu nhập vùng (GRDP) khoảng 20%; công nghiệp – xây dựng khoảng 32%; dịch vụ khoảng 46%; thuế và trợ cấp khoảng 2%. GRDP bình quân đầu người khoảng 146 triệu đồng / người / năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42 – 48%; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 30% đạt chuẩn nâng cao …

Đổi mới tư duy, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Chỉ thị số 10 / CT-TTg ngày 18/6/2022 về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Đồng bằng sông Cửu Long gia hạn vốn đầu tư. tiếp cận phát triển theo hướng “tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, chủ động thích ứng, chuyển đổi linh hoạt, nâng cao giá trị, nguồn lực công – tư, chất lượng cuộc sống”, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung cơ chế đặc thù quản lý đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2016 / NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính. , ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Nghị định 40/2022 / NĐ-CP bổ sung quy định: Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ nguồn vốn ngân sách thành phố trong trường hợp không có sự lựa chọn. chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định hiện hành. Tổ chức sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án và được thuê lại đất sau khi đầu tư xong. hạ tầng cụm công nghiệp.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định cơ chế tài chính, thẩm quyền xác định, quyết định giá cho thuê, cho thuê đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao làm chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh. hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện giảm thuế VAT xuống 8%

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022 / NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài chính, tiền tệ hỗ trợ chương trình khôi phục kinh tế – xã hội. và phát triển.

Để tháo gỡ khó khăn trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, đảm bảo đúng nội dung của hóa đơn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022 / NĐ-CP sửa đổi như sau: Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT bằng phương thức khấu trừ, khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ có các mức thuế suất khác nhau thì trên hoá đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất. của từng hàng hoá, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ% trên doanh thu thì khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Cổng TMĐT Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 42/2022 / NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, Cổng TTĐT Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng; hướng dẫn nghiệp vụ và tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5 nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 766 / QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ. thời gian thực làm việc trong môi trường điện tử.

Theo đó, các nhóm chỉ số thành phần gồm: 1- Công khai, minh bạch; 2- Tiến độ và kết quả giải quyết; 3- Số hóa hồ sơ; 4- Cung cấp các dịch vụ trực tuyến; 5- Mức độ hài lòng.

Phát triển Phú Quốc thành một thành phố đảo độc đáo

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 767 / QĐ-TTg ngày 23/6/2022 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

Mục tiêu quy hoạch là phát triển thành phố Phú Quốc trở thành một thành phố đảo duy nhất; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; trung tâm thương mại, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao ngang tầm khu vực và quốc tế; trung tâm chính trị – văn hóa; một không gian sống chất lượng và gắn kết của người dân trên đảo; quản lý phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Chủ động kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi hàng hóa có biến động bất thường

Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 179 / TB-VPCP ngày 22/6/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 13/6/2022 về vấn đề này. giá của một số nhóm hàng hóa.

Tại văn bản này, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối với các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp bình ổn giá. Phù hợp; chủ động kiểm tra các yếu tố hình thành giá theo quy định của Luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường.

Tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong đấu thầu thuốc, thiết bị, sinh phẩm y tế

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 180 / TB-VPCP ngày 23/6/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh.

Tại buổi công bố, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập. các quy định hiện hành liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.