Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá chất lượng thực thi công vụ trên môi trường điện tử

Rate this post

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định 766 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công về môi trường theo thời gian thực. Thị trường điện tử (gọi tắt là Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp) gồm 5 nhóm chỉ số thành phần: Công khai, minh bạch; tiến độ và kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp các dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng.

Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá chất lượng thực thi công vụ trên môi trường điện tử
Tính đến ngày 20/5, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là 83.604 (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ cũng quy định chi tiết tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần của Bộ chỉ số. Chẳng hạn, với nhóm chỉ số về công khai, minh bạch, các tiêu chí đánh giá gồm: Tỷ lệ thủ tục hành chính được công bố đúng hạn; tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật và công khai đúng thời hạn; tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung theo quy định trên các bộ phận cấu thành của thủ tục; Tỷ lệ hồ sơ được đồng bộ hóa lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Các tiêu chí đánh giá đối với nhóm chỉ số về cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm: Tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức nộp hồ sơ; tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến; Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…

Văn phòng Chính phủ là cơ quan được giao rà soát, điều chỉnh tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần phù hợp với điều kiện thực tế và việc quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu theo thời gian thực; báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nhóm chỉ số thành phần phù hợp với yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và nhu cầu theo dõi, giám sát, đánh giá của cá nhân, tổ chức.

Đối tượng được đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXH Việt Nam, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan trên; các cơ quan, đơn vị khác cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết khiếu nại hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Đánh giá dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Kết quả đánh giá sẽ được công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh); Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Ngoài ra, kết quả đánh giá cũng sẽ là một trong những tiêu chuẩn để xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xét đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời hướng dẫn kỹ thuật kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ công tác đánh giá các nhóm chỉ số tại Quyết định 766 trong từng thời kỳ. quản trị hệ thống theo thời gian thực và phân cấp cho các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo, điều hành; đưa hệ thống vào vận hành chính thức từ ngày 1/8/2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tích hợp, đồng bộ, đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục dữ liệu quan trắc, đánh giá hiệu quả và mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống đánh giá chỉ số dịch vụ. Người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số tại Quyết định 766 theo thời gian thực.

Vân Anh

Cơ quan nhà nước có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua mạng xã hội

Cơ quan nhà nước có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua mạng xã hội

Ngoài cổng thông tin cấp bộ, cấp tỉnh, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan nhà nước có thể chủ động triển khai các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác như qua mạng xã hội hoặc ứng dụng di động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.