Quyết định 739 / QĐ-TTg 2022 sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định 1296 / QĐ-TTg ngày 24/8/2020

Rate this postTHỦ TƯỚNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 739 / QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1296/Quyết định-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và xuất bản tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai”. riêng”

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1296 / QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và xuất bản tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” như sau:

“Kinh phí thực hiện Chương trình: Từ dự toán chi sự nghiệp văn hóa – thông tin hàng năm của ngân sách trung ương; Dự toán được giao cho Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện.

Điều 2. Hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Người nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính,
Thông tin và giao tiếp;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam;
– Quỹ hỗ trợ sáng tác văn học dân gian Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Mai Thị Thu Vân,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Cục: KTTH, TH;
– Lưu: Văn bản, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vũ Đức Đam

Leave a Reply

Your email address will not be published.