Sở Xây dựng Lạng Sơn: Đẩy mạnh quản lý chuyển đổi số | Khoa học

Rate this post

(Xây dựng) – Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.so sánh chất lượng cuộc sống với trẻ em
Lạng Sơn đang nỗ lực làm tốt công tác chuyển đổi số (Ảnh: Internet).

Hiện Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang cập nhật trang thông tin điện tử của Sở, các hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và của Bộ, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức, triển khai số hóa thị trường lao động, xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành xây dựng tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2) …

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chuyển đổi số vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở chưa hiểu và xác định đúng tầm quan trọng, quyền và trách nhiệm trong chuyển đổi số và nghiệp vụ. công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Đồng thời, công chức được giao nhiệm vụ khác chưa có khả năng tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động phát triển chính quyền số và chuyển đổi số của đơn vị.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất khảo sát thực tế tại đơn vị và xây dựng phương án, dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cho cơ quan. Thường xuyên quan tâm phát triển nguồn lực công nghệ thông tin tại các đơn vị trên toàn tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Xây dựng Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục ứng dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý công việc và trong chuyển đổi số. Huy động các nguồn kinh phí để nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Sở, mua sắm phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, mua sắm, nâng cấp máy vi tính, trang thiết bị kỹ thuật, cập nhật, nâng cấp các phần mềm chuyên ngành đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Leave a Reply

Your email address will not be published.