Thay đổi kinh phí cho chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu văn học và nghệ thuật

Rate this post

Chú thích ảnh
Ảnh: baochinhphu.vn

Theo Quyết định số 1296 / QĐ-TTg, Chương trình “Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và xuất bản các tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được phê duyệt nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống tài liệu, kho dữ liệu số và công bố giá trị tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công chúng. công nghệ, nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, góp phần đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. văn hóa tư tưởng, văn học nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.

Chương trình được thực hiện trong 5 năm (từ năm 2021 đến năm 2025) với kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước, được bố trí từ ngân sách Trung ương hàng năm cho các hoạt động sự nghiệp văn hóa; Dự toán giao cho Quỹ Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện. Nay Quyết định số 739 / QĐ-TTg ngày 17/6/2022 sửa đổi nguồn kinh phí thực hiện Chương trình từ dự toán chi văn hóa – thông tin hàng năm của ngân sách Trung ương; Dự toán được giao cho Liên hiệp các Hội Văn hóa – Nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.