Thúc đẩy thương lượng để người lao động có thu nhập cao hơn

Rate this post

Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Nếu doanh nghiệp (DN) không chấp hành, trả lương thấp hơn mức quy định sẽ bị xử lý. Từ việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng tới đây, các chuyên gia cho rằng cần phải thương lượng, thống nhất để có chế độ tốt hơn, thu nhập cao hơn cho người lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published.