Tình hình thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế

Rate this post

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thực hiện Dự án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn nhìn đến năm 2030 ” của Bộ Tư pháp, tổng số dịch vụ công của cơ quan này được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 39 dịch vụ, tăng 95% so với cuối năm 2021.

Đối với 30 dịch vụ công chưa kết nối được với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Tư pháp đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan (Cục Bổ trợ tư pháp giữ 18 dịch vụ công; Cục Bồi thường Nhà nước, giữ 3 dịch vụ công); Cơ quan đăng ký quốc gia về giao dịch bảo đảm, nắm giữ 8 dịch vụ công) thực hiện tái cấu trúc quy trình, xử lý kỹ thuật trước khi thực hiện quy trình kết nối.

Tình hình thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế - 1

Tính đến hết ngày 15/6/2022, hơn 3,6 triệu lượt đăng ký khai sinh đã được chuyển đến cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT (Ảnh minh họa: VOV).

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu kê khai từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (hoàn toàn điện tử) tại tất cả các điểm. các địa điểm trên toàn quốc.

Tính đến hết ngày 15/6/2022, hơn 3,6 triệu lượt đăng ký khai sinh đã được chuyển đến cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Riêng về hạ tầng kỹ thuật phục vụ cán bộ tư pháp – hộ tịch trong việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân ở cấp xã, Bộ Tư pháp cho biết, qua theo dõi, tổng hợp cơ bản đáp ứng được yêu cầu của Bộ Tư pháp. yêu cầu.

Các địa phương đã triển khai đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp và các nghiệp vụ hộ tịch khác, cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã và đang triển khai số hóa sổ hộ tịch; Thực hiện xem xét dữ liệu để phê duyệt.

“Việc liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cơ bản được thực hiện tốt” – Bộ Tư pháp đánh giá.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa quyết liệt, quan tâm đúng mức trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Sự phối hợp giữa các Sở / ngành (Công an, Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân) còn hạn chế, chưa thường xuyên trao đổi để tháo gỡ vướng mắc. Mặc dù Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc nhưng tiến độ triển khai nhiệm vụ ở một số địa phương còn chậm; Việc kết nối giữa Hệ thống một cửa điện tử của địa phương với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được khai thác, sử dụng triệt để …

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Bộ Tư pháp sẽ ưu tiên triển khai các dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch; đầu tư Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ Tư pháp để bổ sung cơ sở hạ tầng; bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình hướng dẫn các địa phương rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đảm bảo chính xác. quy định của pháp luật. Tiếp tục đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ địa phương trong việc kết nối Hệ thống một cửa với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu hồ sơ tội phạm…

Leave a Reply

Your email address will not be published.