Diễn đàn quốc gia thường niên lần thứ hai “Văn hóa với Doanh nghiệp”

Rate this post

(thitruongtaichinhtiente.vn) – Diễn đàn dự kiến ​​được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 11 năm 2022, tại Hà Nội. Sự kiện hướng tới Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (10/11).Ban Tổ chức chia sẻ thông tin về Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp”

Thông tin với báo chí sáng 15/8, Ban tổ chức thực hiện Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết, mục đích của Diễn đàn là: Góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng người Việt Nam. văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong việc tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh và tài nguyên văn hóa làm đòn bẩy, hỗ trợ quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe những kiến ​​nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ban tổ chức Diễn đàn gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Công thương Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

Nội dung của Diễn đàn gồm 3 hoạt động chính:

Hội thảo với chủ đề “Phục hưng văn hóa – nền tảng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững”. Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề chính: Vai trò và tác động của chấn hưng văn hóa đối với khôi phục kinh tế và phát triển bền vững; Những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa – nền tảng để khôi phục kinh tế và phát triển bền vững; Bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19; Các giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19 và các xung đột địa chính trị, địa kinh tế trên thế giới hiện nay.

Tổ chức Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” năm 2022. Đây là những doanh nghiệp đạt chuẩn xuất sắc Việt Nam. Tiêu chí văn hóa doanh nhân Việt Nam được Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” bình chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Tổ chức đoàn doanh nghiệp gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đoàn gồm các doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 và 2022 cùng với một số doanh nghiệp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Nam ”trong thời gian gần đây.

Diễn đàn dự kiến ​​được tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 11 năm 2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội.

Các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước, từng bước hình thành những nét đặc trưng của văn hóa kinh doanh. Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *