Giới thiệu nội dung cơ bản trong các bài báo đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân số 17 năm 2022

Rate this post

Với bài báo “Tòa án nhân dân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.ang “, Tác giả Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhận xét: Tòa án nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 trong bối cảnh kinh tế đất nước đang khủng hoảng. đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, nhiều vấn đề chiến lược mới cần giải quyết. Để tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án nhân dân, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo các Tòa án đổi mới, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đột phá, thiết thực để làm tốt công tác giải quyết KNTC. quyết định và xét xử các loại vụ án; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Các Tòa án đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, các giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng. từng địa phương, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng. , đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch .

Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực, quyết liệt, linh hoạt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, năm 2022 các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án sẽ tiếp tục được thực hiện. hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường lành mạnh, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong bài viết này, tác giả tập trung đánh giá những kết quả công tác nổi bật của hệ thống Tòa án nhân dân trong thời gian gần đây và định hướng những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà hệ thống Tòa án nhân dân cần tập trung phát triển. thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò, vị thế của Tòa án nhân dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Bằng văn bản Kết quả thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án – những khó khăn, vướng mắc và giải pháp“, Tác giả Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhận xét: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, nhằm mục đích tạo cơ chế pháp lý mới tách biệt với tố tụng nhằm phát huy tính linh hoạt, mềm dẻo, nhanh chóng trong thủ tục, tạo điều kiện tối đa cho các bên thực hiện quyền tự định đoạt trong quá trình tố tụng. giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án. Sau gần hai năm thi hành, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã phát huy được vai trò của mình, việc thi hành Luật đã đạt được những kết quả nhất định. Ngoài ra, việc thực hiện Luật còn những khó khăn, vướng mắc cần được tổng hợp, nghiên cứu, đưa ra các giải pháp khắc phục. Bài viết này đánh giá hiệu quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong thời gian qua và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Với bài báo Giải pháp xây dựng nguồn nhân lực Thẩm phán đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tác giả Võ Khánh Linh cho rằng: Thẩm phán giữ vị trí trung tâm trong hoạt động xét xử, một nghề đặc thù trong xã hội. Xây dựng nguồn nhân lực Thẩm phán bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng công tác là giải pháp then chốt trong cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác Thẩm phán hiện nay, bài báo nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ Thẩm phán trong tầm nhìn dài hạn.

Bằng văn bản “Có thật thực hiện quyền tư pháp và giới thiệu định hướng
cải cách tư pháp
để thực hiện tốt quyền tư pháp Trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nhóm tác giả Trịnh Tiến Việt – Vũ Đình Hoàng tập trung làm rõ khái niệm tư pháp, quyền tư pháp, nội dung và đặc điểm của việc thực hiện quyền tư pháp, đánh giá chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta. chấn chỉnh vấn đề này, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và có thêm nhiều văn bản phục vụ nhiệm vụ xây dựng Chiến lược cải cách tư pháp sau năm 2020, cũng như Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất những kiến ​​nghị về phương hướng cải cách tư pháp, nhằm thực hiện tốt quyền tư pháp, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Với bài báo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với trí tuệ nhân tạo của một số nước trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt NamNhóm tác giả Nguyễn Hải An – Đinh Thị Thảo – Nguyễn Đặng Hồng Thiện cho rằng: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với trí tuệ nhân tạo (AI) không phải là vấn đề mới đối với một số quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khá mới ở Việt Nam và chưa được xã hội đặc biệt quan tâm. Mặc dù nước ta đã có những chiến lược, chính sách ưu tiên phát triển AI nhưng về cơ bản, vẫn chưa có cơ chế điều chỉnh khi AI tạo ra một sản phẩm là công trình, sáng chế. . Bài viết tập trung thảo luận về quyền sở hữu trí tuệ đối với AI của một số quốc gia trên thế giới và từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này..

Bằng văn bản “Một số điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều sau đó Lluật sở hữu trí tuệ 2022 về bản quyền ”. Tác giả Nguyễn Xuân Quang – Lê Nhật Hồng nhận xét: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022 với những sửa đổi quan trọng, trong đó có quyền tác giả. giả mạo. Đây là một nội dung quan trọng của luật sở hữu trí tuệ, nhằm khuyến khích sự sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, … cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Bài báo trình bày và phân tích những điểm mới về bản quyền và thảo luận sâu hơn về vấn đề này.

Với bài báo “Việc quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên sau khi ly hôn, Tác giả Đoàn Thị Phương Diệp – Châu Thanh Quyên nhận xét: Việc quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên là một trong những vấn đề của gia đình được xã hội quan tâm. Bản chất xã hội của việc nuôi dạy con cái càng rõ ràng hơn khi cha mẹ ly hôn. Khi đó, trách nhiệm không chỉ của Nhà nước và xã hội là bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình, mà trên hết là quyền và nghĩa vụ của cha mẹ. Bài báo khái quát, đồng thời đặt ra một số vấn đề pháp lý phát sinh, từ đó có những kiến ​​nghị nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc nuôi dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau khi ly hôn.

Trong bài viết “Xác định thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi cha mẹ ly hôn “, tác giả Lê Vĩnh Châu cho rằng: Việc xác định thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi cha mẹ ly hôn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện quyền chăm sóc, nuôi dưỡng của con. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về khi cha, mẹ không trực tiếp nuôi con phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng Bài viết làm rõ việc xác định thời điểm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng khi cha mẹ ly hôn và đơn khởi kiện.

Với bài viết “Những vấn đề cần hoàn thiện đối với hệ thống tòa án Việt Nam để đảm bảo phù hợp với mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tác giả Lê Đăng Khoa nhận xét: Trong mô hình nhà nước pháp quyền ở nước ta, Tòa án là cơ quan xét xử và thực hiện quyền tư pháp. Hiện nay, đời sống xã hội ngày càng phát triển đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Bài viết giới thiệu khái quát về nhà nước pháp quyền và những vấn đề cần nghiên cứu, triển khai để xây dựng hệ thống tòa án Việt Nam phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bằng văn bản: “Tổ chức dùng thử trực tuyến tại Mỹ – kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tác giả Nguyễn Thanh Hải- Dương Quốc Tuấn nhận xét: Sự phát triển rất nhanh của công nghệ thông tin đã mang lại nhiều cơ hội cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quốc gia và thực thi công lý trên thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự biến đổi không ngừng của thời đại công nghệ, thời đại kỹ thuật số đã tạo điều kiện thuận lợi và làm thay đổi sâu sắc hiệu quả hoạt động của Tòa án, bao gồm: tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến. Bài viết giới thiệu khái quát về lý thuyết của phiên tòa trực tuyến, tổ chức phiên tòa trực tuyến tại Hoa Kỳ, từ đó rút ra kinh nghiệm tổ chức phiên tòa trực tuyến cho Việt Nam.

Với bài báo“Tác động của công nghệ số đến quy luật chứng cứ trong tố tụng dân sự“, tác giả: Nguyễn Bích Thảo-Lê Thị Hòa tập trung phân tích tác động của công nghệ số đối với pháp luật về chứng cứ trong tố tụng dân sự trên 3 khía cạnh: xuất hiện chứng cứ điện tử; ứng dụng công nghệ số trong thu thập chứng cứ từ xa; ứng dụng công nghệ số Bài báo cũng tìm hiểu kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật về chứng cứ trong tố tụng dân sự ở một số nước, đặc biệt là Trung Quốc và những đề xuất hoàn thiện pháp luật về chứng cứ điện tử của Việt Nam.

Trân trọng kính mời độc giả đón đọc Tạp chí Tòa án nhân dân số 17 năm 2022.

* Tạp chí Tòa án nhân dân, bản in, phát hành 02 số / tháng (lịch phát hành vào ngày 10 và 25 hàng tháng). Độc giả có nhu cầu đặt mua Tạp chí vui lòng liên hệ bưu cục gần nhất hoặc gọi điện đến số: (024) 39.341.735 để được tư vấn, hỗ trợ.

* Trên Tạp chí in (bắt đầu phát hành tháng 1 năm 2022), Tạp chí Tòa án nhân dân đã thiết kế mã QR trong mục lục, giúp người đọc truy cập các bài viết trên Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử dễ dàng hơn thông qua việc quét mã QR này bằng camera trên điện thoại thông minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *