Khởi công Vành đai 4 “huyết mạch” vùng Thủ đô trước ngày 30/6/2023

Rate this post

Ngày 18/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 106 / NQ-CP thực hiện Nghị quyết số 56/2022 / QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng. Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

PHÂN BIỆT THẨM QUYỀN CỦA CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần do Chính phủ phê duyệt. Quốc hội phân cấp là cơ quan chủ quản.

Trình tự, thủ tục và thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư đối với dự án thành phần thực hiện như đối với dự án nhóm A do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện đối với từng dự án thành phần.

Nghị quyết nêu rõ, Đầu tiên, với nhóm dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

Thứ hai, với nhóm dự án đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao các cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị chức năng tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần đường song hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội quyết định phê duyệt Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh giao cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trình Bộ Xây dựng. đánh giá xây dựng.

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh quyết định phê duyệt Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn.

Bộ Xây dựng giao cơ quan chuyên môn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn 2 tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Route andring 4 Khu Thu dô Hà Nội.
Đường vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội.

Thứ ba, với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo hình thức đối tác công tư (PPP), UBND TP. Hà Nội tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án thành phần 3 do UBND TP. Hà Nội xây dựng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 3.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu đền bù. thông thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến các dự án thành phần bằng vốn đầu tư công trong hai năm 2022 và 2023 ”, nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ cũng cho phép UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi chôn lấp chất thải rắn. thi công trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Đồng thời, Chính phủ cho phép thực hiện đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc.

Bao gồm thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu; các công việc khác có liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án thành phần; các thủ tục trên cần tuân thủ chặt chẽ các khâu, các bước thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

KHAI THÁC TỪ 2027

Nghị quyết số 106 / NQ-CP nêu rõ, Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình đối với các dự án. các thành phần thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành trong việc tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2026 và đưa vào khai thác. khai thác từ năm 2027.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng, ngành liên quan đến dự án để kịp thời điều chỉnh theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Chính phủ yêu cầu 3 địa phương trên có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 56/2022 / QH15 của Quốc hội; điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần theo thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong trường hợp không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần đó. Trường hợp tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần, giao cơ quan chủ quản, cấp có thẩm quyền của dự án thành phần cân đối vốn bổ sung từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án thành phần. ở đó.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn từng địa phương và các dự án thành phần 3.

UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần theo phân cấp, hoàn thành trước ngày 31/01/2023 và triển khai các công việc tiếp theo. Công việc tiếp theo được đảm bảo sẽ bắt đầu trước ngày 30/6/2023.

Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô có quy mô 112,8 km với tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng được chia thành 7 dự án thành phần. Công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án từ năm 2022, đến năm 2026 cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Đoạn trên địa bàn TP. Hà Nội dài 58,2km, đi qua 7 huyện gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Để triển khai dự án đầu tư, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban để chỉ đạo thực hiện dự án. đầu tư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *