Làm rõ quy định về quỹ chung chưa chia

Rate this post

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Theo tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày, dự luật bổ sung quy định về quỹ chung không chia, yêu cầu trích tối thiểu 5% quỹ chung chưa chia hàng năm. lãi từ hoạt động kinh doanh bên ngoài, do quỹ này có đặc thù là tổ chức kinh tế hợp tác để hình thành và phát triển tài sản chung không chia; Tài sản chung chưa chia còn lạc hậu về kỹ thuật, công nghệ, bị hư hỏng, mất giá thì được điều chuyển, định giá, thanh lý theo quy định của Điều lệ và đưa vào quỹ chung không chia. Quỹ chung chưa chia và tài sản chung chưa chia không được chia lại cho các thành viên trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp giải thể, phá sản.

Khoản 3 Điều 64 của dự thảo luật quy định việc xử lý quỹ chung chưa chia và tài sản chung chưa chia khi tổ chức kinh tế hợp tác giải thể, phá sản như sau: Tài sản chung không chia là quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước. Việc giao đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp tài sản chung không chia là tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân hoặc của một thành viên cấp thì tài sản chung không chia đó được chuyển thành tài sản chung. của tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân sau khi chuyển phần giá trị tài sản chung không chia được quy định tại khoản 4 Điều 54 của Luật này vào quỹ chung không chia. của tổ chức kinh tế hợp tác.

Phần tài sản chung chưa chia, quỹ chung chưa chia còn lại được giao cho Ủy ban nhân dân nơi đăng ký cho tổ chức kinh tế hợp tác để giao cho tổ chức kinh tế hợp tác khác trên địa bàn. Trường hợp không giao được cho tổ chức kinh tế hợp tác ở địa phương thì chính quyền địa phương thanh lý theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản công chuyển vào ngân sách nhà nước hoặc giao cho tổ chức đại diện chủ sở hữu. hợp tác kinh tế địa phương theo quy định.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy chưa phản ánh đúng quy định của dự thảo luật liên quan đến quỹ chung chưa chia. phản ánh rõ việc trích lập quỹ chung không được chia lãi do giao dịch với bên ngoài; chưa cụ thể hóa cách thức quản lý, sử dụng quỹ chung chưa chia nhằm phát huy hiệu quả tài chính, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí tạo sự yên tâm cho xã viên, đồng ý để lại một phần thu nhập đầu tư phát triển HTX trong khi thu của xã viên so với mặt bằng thu nhập chung của các thành phần kinh tế khác chưa cao.

Ngoài ra, đề nghị bổ sung quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với việc bàn giao tài sản chung chưa chia, quỹ chung chưa chia sau khi hợp tác xã giải thể, phá sản cho hợp tác xã khác để đảm bảo nguyên tắc bảo vệ quyền tài sản được quy định tại Điều 32 của Hiến pháp, Bộ luật dân sự và các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo luật về việc Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu. quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của tổ chức kinh tế hợp tác.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, quy định về quỹ chung chưa chia và tài sản chung chưa chia không còn liên quan đến quy định của Bộ luật Dân sự. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, làm rõ thêm để đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc Hiến pháp về bảo vệ quyền tài sản đã được cụ thể hóa trong Bộ luật Dân sự.

Theo dự thảo luật, nếu quỹ chung không được chia thì dù tổ chức kinh tế hợp tác bị giải thể, phá sản mà tổ chức đó không được quyền định đoạt mà phải giao cho Ủy ban nhân dân để bàn giao cho tổ chức kinh tế hợp tác. tổ chức kinh doanh. kinh tế tập thể khác. Tính hợp lý và hợp hiến của dự thảo quy định này phải được phân tích để làm rõ thêm.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đặt vấn đề: Quy định như dự thảo luật về quỹ chung chưa chia là dành 5% lợi nhuận với HTX, 10% với Liên minh HTX. xã và 15% với Liên minh HTX và vĩnh viễn không chia quỹ này, liệu có bị áp đặt, trong khi doanh nghiệp toàn quyền quyết định?

THẮNG LỢI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *