Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn: Chủ động, tích cực đưa nguồn vốn tín dụng chính sách vào cuộc sống

Rate this post

17:30, 01/09/2022

Hà Sỹ Côn, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnhViệc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả, có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 20 năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chương trình tín dụng, tín dụng ưu đãi hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Khi được Trung ương phân bổ vốn, tham mưu bố trí vốn kịp thời cho các đơn vị, tổ chức triển khai cho các đối tượng vay vốn. Phối hợp hiệu quả, lồng ghép các hoạt động tín dụng chính sách với hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong quản lý, sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội.

Tính đến ngày 31/7/2022, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua 04 tổ chức chính trị – xã hội của NHCSXH đạt hơn 2.500 tỷ đồng với hơn 41.000 khách hàng vay, chiếm 97,83% tổng dư nợ. tín dụng chính sách đang thực hiện tại đơn vị. Trong đó, Hội LHPN tỉnh quản lý hơn 860 tỷ đồng, với 14.153 khách hàng vay vốn tại 514 tổ TK&VV, chiếm 34,67% dư nợ ủy thác cho vay; Hội Nông dân tỉnh quản lý hơn 720 tỷ đồng, với 12.050 khách hàng vay vốn tại 449 tổ TK&VV, chiếm 28,81% dư nợ; Hội Cựu chiến binh tỉnh quản lý hơn 445 tỷ đồng, với 7.412 khách hàng vay vốn tại 292 tổ TK&VV, chiếm 17,78% dư nợ cho vay; Tỉnh đoàn quản lý gần 470 tỷ đồng, với hơn 7.700 khách hàng vay vốn tại 312 tổ TK&VV, chiếm 18,73% dư nợ ủy thác.

Có thể nói, hình thức cho vay tín chấp đã thể hiện được ưu điểm riêng của NHCSXH, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị các cấp để chuyển vốn tín dụng chính sách xã hội đến tận tay người nghèo, người nghèo. các đối tượng chính sách khác, giúp họ sử dụng vốn vay có hiệu quả để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh và Phòng Giao dịch NHCSXH Chợ Mới kiểm tra việc sử dụng vốn của các hộ vay.
Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh và Phòng Giao dịch NHCSXH Chợ Mới kiểm tra việc sử dụng vốn của các hộ vay.

Tuy nhiên, quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách cũng gặp một số khó khăn nhất định như: Nguồn vốn chủ yếu từ Trung ương điều chuyển, vốn địa phương ủy thác còn thấp. Do tình hình dịch bệnh (dịch tả lợn Châu Phi, đại dịch Covid-19), thời tiết diễn biến phức tạp (rét đậm, rét hại, lũ lụt …) ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Một số cán bộ Hội, Tổ TK&VV cấp xã chưa thực sự nhiệt tình, tâm huyết nên việc tổ chức, thực hiện dịch vụ ủy thác cho vay còn hạn chế, nhất là việc quản lý vốn vay của hội viên dẫn đến nợ quá hạn, lãi tồn đọng .. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị – xã hội được ủy thác thường xuyên thay đổi nhân sự nên việc hiểu biết về chế độ, chính sách đôi khi chưa đầy đủ, kịp thời. thời gian.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm qua thực tiễn, thời gian tới, NHCSXH sẽ triển khai các giải pháp phù hợp để đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách. Các đối tượng khác có nhu cầu và điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng hàng năm từ 6 – 8%; hàng năm hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao. Tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ triển khai qua NHCSXH để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của người thụ hưởng.

Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ NHCSXH và cán bộ làm công tác quản lý, thực hiện tín dụng chính sách xã hội về chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, phát hiện và phòng ngừa rủi ro. rủi ro, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Tổ chức, triển khai thực hiện tốt “Đề án chuyển đổi số NHCSXH đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Năm 2022, NHCSXH sẽ chính thức triển khai ứng dụng ngân hàng số (thanh toán chuyển tiền, thanh toán tiền điện nước, nạp tiền điện thoại …) trên điện thoại di động (VBSP SmartBanking) tới tất cả các khách hàng. của NHCSXH trên địa bàn.


Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là công cụ của Chính phủ để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002 / NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của người vay vốn. ngay từ khâu xét duyệt khoản vay. Gắn việc tổ chức, thực hiện tín dụng chính sách xã hội với công tác thi đua, khen thưởng định kỳ, đột xuất, tạo động lực để các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bảo đảm vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế tín dụng đen góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *