Kết cục của Tấn công người khổng lồ là trong tầm nhìn! Có lẽ. Hãy hy vọng không có phần cuối cùng, phần năm, sáu, bảy, tám…

HxxGMikasa Ackerman 」 ☆

in lại với sự cho phép