10 bộ, 36 địa phương có thêm 19.570 tỷ đồng đầu tư công

Rate this post

Giảm chi tiêu gần 3 nghìn tỷ đồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Trên cơ sở đó, điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 9 bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Miền Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Giảm dự toán vốn đầu tư phát triển vốn nước ngoài 424.402 tỷ đồng của 2 Bộ và 3 địa phương để bổ sung dự toán 209.988 tỷ đồng cho 6 địa phương. Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định khi đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định.

Nghị quyết cũng thống nhất bổ sung dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương trong nước là 19.570,446 tỷ đồng cho 10 bộ, cơ quan trung ương và 36 địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc KHĐT. khu vực công tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bổ sung dự toán vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ lãi suất 2% / năm qua hệ thống ngân hàng thương mại; hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội; cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội.

Chính phủ chỉ đạo việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. , Nghị quyết số 43/2022 / QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 29/2021 / QH15 của Quốc hội, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

“Chính phủ chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án theo quy định của pháp luật”, nghị quyết nêu rõ.

Phân bổ 147,138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ

Theo Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp bất thường vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thông qua và có một số ý kiến ​​bổ sung đối với đề xuất của Chính phủ đối với danh mục, dự án. phương án phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội 176.000 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Yêu cầu Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm cụ thể đối với từng nhiệm vụ, dự án khi quyết định phân bổ theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc bố trí vốn dự kiến ​​147,138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định và đủ điều kiện thực hiện hợp đồng. kế hoạch vốn của Chương trình.

Đối với 169 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến ​​là 27.930 tỷ đồng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Khoản 1. của Điều này. Nghị quyết số 43.

Đối với 932 tỷ đồng còn lại thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động việc làm, đề nghị tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động. , Công việc. Đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét kiến ​​nghị của các bộ, ngành, địa phương liên quan để bố trí vốn theo đúng quy định tại Nghị quyết số 43/2022 / QH15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 14.847,446 tỷ đồng vào dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 cho 253 nhiệm vụ, dự án sử dụng ngân sách trung ương trong cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung 18.584,907 tỷ đồng vào dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho 4 nhiệm vụ thuộc chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội; bổ sung 4.723 tỷ đồng vào dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 của ngân sách trung ương cho dự án thuộc trách nhiệm quản lý của ngân sách trung ương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *