Bảo vệ nền tảng tư tưởng, tạo sức “đề kháng” trước các thủ đoạn chống phá

Rate this post

Phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch vì vai trò, vị trí hết sức to lớn của nền tảng tư tưởng và thực tiễn của công tác này.Bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.  Hình minh họa
Bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Hình minh họa

Bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và nhất là trước sự điên cuồng chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

* Khám phá các thủ đoạn chống phá hoại

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động luôn xác định hoạt động phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là “mũi đột phá”, là “vũ khí lợi hại” của chúng trong chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam. .

Chúng tấn công trực diện cả về lý luận và thực tiễn, đánh vào cơ sở ra đời sự vận động, phát triển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và sự vận dụng vào thực tiễn của chủ nghĩa này; xuyên tạc, phủ nhận, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng đả kích toàn bộ nội dung, thành phần của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, triệt để lợi dụng một số vấn đề trong quá khứ mà ta hiểu chưa đúng, chưa vận dụng tốt để phòng ngừa.

Chúng tập trung vào những luận điểm, những nguyên lý lý luận cơ bản, chủ yếu như: Chủ nghĩa duy vật biện chứng; lý thuyết hình thái kinh tế xã hội; học thuyết giá trị thặng dư; lý luận giai cấp, đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội …

Với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, họ đưa ra lý luận “lôgic hình thức”, rằng “bản chất thời đại đã thay đổi, nên đường lối của Đảng cũng phải thay đổi theo”; “Chủ nghĩa Mác ra đời cách đây hơn 150 năm, Đảng không thể giữ vững” cái học thuyết lỗi thời “ấy. Thậm chí có người cho rằng, nếu chỉ nhấn mạnh” bền bỉ “,” bền bỉ “thì sẽ coi nhẹ sự đổi mới. Đó” phải làm nên một cuộc đại chiến của “Tự giải phóng” để thoát ra khỏi khuôn khổ tư tưởng và thể chế mà chúng ta đã thiết lập nhưng hiện nay còn quá chật hẹp ”; cho rằng việc kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin như một“ cái thòng lọng tư tưởng ”,“ các nước theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin đều nghèo và kém phát triển “và đó chính là” khúc quanh của lịch sử, khúc quanh “đau đớn leo lên chủ nghĩa tư bản” và từ đó họ “khuyên” chúng ta nên đi theo một con đường khác – con đường tư bản chủ nghĩa.

Cần lưu ý rằng, họ không chỉ cố gắng tranh luận về mặt lý luận mà còn thông qua hoạt động thực tiễn, lấy sự phá vỡ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu để lý giải sự bất hợp lý. của chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như đối với sự phủ định của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Về biện pháp đối phó, họ thay đổi từ bôi bác bằng ngụy biện “ngoại nhập” và “nhập khẩu lý thuyết” sang đánh tráo, thay thế khái niệm, phóng đại cái gọi là “lý thuyết phát triển mới”. đối lập chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa Lê-nin, kêu gọi dùng “Chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để thay thế chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Họ cắt xén nhau trích dẫn lý luận Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lôi kéo những quan điểm giả danh chủ nghĩa Mác, khiến người đọc không phân biệt được đúng – sai, hoang mang, lạc hướng. hướng đi.

Câu hỏi đặt ra là tại sao các thế lực thù địch thường tập trung mũi nhọn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng?

Có thể thấy, phản kháng là bản chất, đã trở thành thuộc tính vốn có của họ. Khi chúng tôi làm chưa tốt, họ sẽ soi mói, quy chụp, tận dụng điều này để chống lại. Chúng tôi làm tốt và họ vẫn sẽ chiến đấu trở lại. Sự chống đối đó càng được đẩy lên cao khi chúng ta tổ chức các sự kiện chính trị lớn, nhất là trước thềm Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội… Họ chống đối trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế. chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhưng vẫn tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, vì coi đó là những vấn đề cơ bản.

* Tiếp tục cuộc đấu tranh trong suốt 90 năm qua

Bước vào giai đoạn cách mạng mới hiện nay, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nâng cao chất lượng, hiệu quả, cần tập trung thực hiện tốt nhiều nội dung.

Một là, tập trung nghiên cứu, làm sâu sắc thêm bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Chú ý vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng xã hội mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản và giá trị bền vững, phù hợp với thực tiễn Việt Nam; chỉ rõ những vấn đề cần được nhìn nhận, bổ sung, phát triển cho phù hợp với bối cảnh và điều kiện mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm sức sống mới cho nền tảng tư tưởng.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng của Đảng thấm sâu vào chính trị. và đời sống tinh thần của xã hội; tuyên truyền sâu rộng, có chiều sâu trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng. Khẳng định vững chắc quan điểm chủ đạo, quan trọng của Đảng ta là: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, cần tăng cường dự báo, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Bồi dưỡng, nâng cao khả năng tự phòng, tự vệ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức “đề kháng”, sức “miễn dịch” trước các thông tin xấu, độc; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên không gian mạng.

Ba là, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng và hoàn thiện các quy tắc và quy định. Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là về tư tưởng, đạo đức, lối sống; tập trung vào quản lý danh tiếng, quản lý hình ảnh và lời nói.

Bốn là, đẩy mạnh quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là trên không gian mạng. Tổ chức các trang thông tin điện tử, các kênh truyền thông để lan tỏa những gương người tốt – việc tốt, cách làm hay, những điển hình tiên tiến “lấy cái đẹp, cái xấu”; mở rộng thêm nhiều trang, nhóm phản bác trực diện với những lập luận sắc bén, “mạnh mẽ” và nhân văn; từng bước chủ động, làm chủ thế trận tiến công trong đấu tranh chống. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý hoạt động trên không gian mạng, tạo cảnh báo, răn đe và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm là, đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức đấu tranh với nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực. Đẩy mạnh nghiên cứu hình thành, xây dựng hệ thống luận điểm, luận cứ để đấu tranh chống phá; chú ý nhận diện những vấn đề mới, những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học thuyết phục.

Trong tổ chức đấu tranh, thực hiện tốt 7 nguyên tắc kết hợp. Đó là sự kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính; giữa phòng và chống, lấy phòng là chính; sự kết hợp của chiều sâu và chiều rộng; giữa nội lực và ngoại lực; giữa phương tiện đấu tranh truyền thống và hiện đại; giữa gặp gỡ, đối thoại và đấu tranh; giữa đấu tranh công khai và vô danh. Cần tập trung vào mũi nhọn chính là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái công kích nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng internet. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, đấu tranh trực diện trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội theo một kịch bản chặt chẽ. Tổ chức chiến dịch truyền thông sâu rộng, thống nhất, đa dạng và có sự phối hợp đồng bộ để tăng hiệu quả và sức lan tỏa.

Chăm lo phát triển lực lượng trực tiếp chiến đấu; tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ tâm huyết, có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng. Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ. Tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm điều kiện làm việc để người tài cống hiến, nỗ lực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáu là, tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn “gốc rễ” truyền bá tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch; chặn các trang web độc hại.

Bảy là, làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút ​​kinh nghiệm, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chia sẻ kinh nghiệm, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải liên tục không chỉ về thời gian mà cả không gian. Cuộc đấu tranh này không chỉ ở bình diện quốc gia mà còn trên bình diện quốc tế. Đó là một sứ mệnh đã được thực hiện trong hơn 90 năm.

Chinhphu.vn

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *