Camimex bị xử phạt do sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN xác nhận và công bố thiếu thông tin

Rate this post

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Camimex (Thủy sản Camimex, mã chứng khoán: CMX).

Cụ thể, CMX bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng cộng 310 triệu đồng do vi phạm các lỗi sau:

CNgười cha cung cấp thông tin không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ. Cụ thể, năm 2020, Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT); Năm 2021, Công ty đã tổ chức 23 cuộc họp Hội đồng quản trị; tuy nhiên, trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty thống kê có 11 cuộc họp; Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty thống kê có 21 cuộc họp.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021 chưa báo cáo đầy đủ các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị. Cụ thể, báo cáo quản trị công ty năm 2020 chưa báo cáo Nghị quyết HĐQT số 01 / NQ.HĐQT.CMX ngày 30/01/2020 thông qua việc chấp thuận phương án phân phối cổ phiếu CMX; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 08 / NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 phê duyệt phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số của Giám đốc số 09 / NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 chấp thuận đơn đăng ký phát hành riêng lẻ.

Trong báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty có giao dịch với các bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày các giao dịch với bên liên quan.

Giải phóng số tiền thu được trước thời gian điểm UBCKNN xác nhận kết quả. Ngày 13/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 5260 / UBCK-QLCB về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty; tuy nhiên, kể từ ngày 10/09/2021, Công ty bắt đầu thực hiện phát hành số tiền thu được từ đợt chào bán).

Vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo đó, các giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Camimex, Công ty Cổ phần Thực phẩm Camimex và Công ty Cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm. 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) / HĐQT thông qua; Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty cho Công ty Cổ phần Camimex vay vốn khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Về kinh doanh, kết thúc quý II / 2022, CMX ghi nhận lãi sau thuế 46 tỷ đồng, trong đó 36 tỷ đồng đến từ lợi nhuận của công ty mẹ. Đây cũng là mức lãi cao nhất của doanh nghiệp thủy sản này trong vòng 2 năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng tăng 125% lên 72 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *