Nó cũng làm đau tôi nữa

Rate this post

Tình yêu trên đá: Cả hai mặt của lưỡi kiếm là khám phá mới nhất của Claire Denis về sự bất hòa giữa cơ thể và ngôn ngữ—hay, như nhà phê bình Leo Goldsmith nói, “diễn ngôn và không gian thịt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *