Tách quy trình sắp xếp, xử lý bất động sản khỏi cổ phần hóa?

Rate this post

Thông tin về kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chín tháng đầu năm 2022, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo phương án đã được phê duyệt. Trình duyệt. Ngoài ra, có thêm một doanh nghiệp cổ phần hóa được ghi nhận là Công ty TNHH MTV Phà An Giang (chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào năm 2021) vào danh sách cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020. được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng giá trị doanh nghiệp là 309 tỷ đồng; trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỷ đồng.

BỔ SUNG TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VỀ GIÁM SÁT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Về tình hình thoái vốn, trong tháng 9/2022, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước sẽ thoái vốn tại các doanh nghiệp với giá trị 48,3 tỷ đồng, thu về 109,1 tỷ đồng và có 01 đơn vị thoái vốn không thành công. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước sẽ thoái vốn tại các doanh nghiệp với giá trị 466 tỷ đồng, thu về hơn 2.289 tỷ đồng.

Bộ Tài chính mong muốn sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn như tách quá trình sắp xếp, xử lý bất động sản ra khỏi quá trình cổ phần hóa; việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp; Quy định về phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa …

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2022, tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn còn chậm, trong đó do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả khách quan và chủ quan.

Để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đang rà soát, xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi một số Nghị định như Nghị định số 126/2017. / NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 91/2015 / NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015, Nghị định số 32/2018 / NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018, Nghị định số 140/2020 / NĐ -CP ngày 30/11/2020.

Trong đó Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn như tách quá trình sắp xếp, xử lý bất động sản ra khỏi quá trình cổ phần hóa; việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp; Quy định phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa;

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hoàn thiện quy định về việc phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp gắn với việc bổ sung vốn điều lệ từ nguồn cổ tức, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp; Hoàn thiện các quy định về điều chỉnh vốn điều lệ tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Các vấn đề kỹ thuật khác như: Sửa đổi quy định về xác định giá trị lịch sử, văn hóa trong giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn, trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, v.v.

Về vướng mắc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng chỉ xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp. với diện tích đất được giao hoặc đất trúng đấu giá để kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh chính là bất động sản và một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. chính quyền.

Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là giá đất cụ thể tại địa điểm của doanh nghiệp với khu đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao ( nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp). doanh nghiệp có diện tích đất được giao) quyết định theo quy định tại Khoản 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước còn lại: Khi cổ phần hóa sẽ chuyển tiền thuê đất trả tiền hàng năm và không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.

Công ty cổ phần phải cam kết quản lý, sử dụng đất theo đúng mục đích, kế hoạch sử dụng toàn bộ khu đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp doanh nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại đất để tham gia đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp thay đổi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất (nếu có) mà phải thu hồi đất thì Nhà nước bồi thường cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Doanh nghiệp lập phương án sử dụng đất theo hiện trạng trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, công khai đầy đủ thông tin về đất đai và các nội dung trên khi bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). .

Bên cạnh đó, bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất sau cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ / TW ngày 16/6/2022 và Nghị quyết số 62/2022 / QH15 ngày 16/6/2022. của Quốc hội.

SỬA ĐỔI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP khi cổ phần hóa

Về quy định phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Nghị định số 126/2017 / NĐ-CP, Nghị định số 140/2020 / NĐ-CP quy định tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tài sản và ít nhất một phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật về định giá và thẩm định giá, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định và công bố không được thấp hơn giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phương pháp tài sản quy định. trong quy định của pháp luật về cổ phần hóa.

Về nội dung này, Bộ Tài chính đang rà soát, hiệu chỉnh lại theo hướng các tổ chức tư vấn được lựa chọn phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, trong đó có phương pháp tài sản và ít nhất một phương pháp khác theo quy định. quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.

Giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định và công bố không được thấp hơn giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định theo phương pháp tài sản theo quy định của pháp luật. định giá và Nghị định này. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Riêng đối với một số vấn đề được pháp luật hiện hành quy định cụ thể, khác với quy định tại Thông tư số 28/2021 / TT-BTC, Nghị định cần tiếp tục hướng dẫn như giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị doanh nghiệp là khu đất cụ thể. giá tại địa điểm doanh nghiệp có diện tích đất được giao do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất được giao) quyết định đầu tư theo quy định. quy định tại Khoản 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *