Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội

Rate this post

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành và pháp luật có liên quan, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, khôi phục và phát triển du lịch từng bước đi vào nề nếp, đưa nhiều giá trị tích cực, góp phần giáo dục truyền thống, định hướng thẩm mỹ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, nhất là sau thời gian dài gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội nói chung. , xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, tổ chức một số hoạt động còn nhiều hạn chế, bất cập, gây dư luận không tốt trong xã hội, cụ thể: biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật. nghệ thuật, nhiếp ảnh được tổ chức khi chưa được phép, chưa được phê duyệt hoặc thực hiện không đúng với nội dung đã được cấp phép hoặc phê duyệt; các cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức với số lượng lớn, có biểu hiện lệch chuẩn; hiện tượng vi phạm quy định về phổ biến phim, nhất là phổ biến phim trên không gian mạng còn khá phổ biến nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời; một số lễ hội tập trung đầu tư về hình thức, quy mô chưa đảm bảo về nội dung; Một số nơi vẫn còn tình trạng di sản bị xâm phạm, xuống cấp, hoạt động bảo quản, trùng tu, tôn tạo di tích chưa tuân thủ quy định của pháp luật, hồ sơ đăng ký di sản văn hóa phi vật thể chưa được tuân thủ. có thể không toàn diện và mạch lạc; Hiện tượng kinh doanh dịch vụ lữ hành trái phép, trục lợi, thao túng, không niêm yết giá công khai, bán không đúng giá niêm yết cho du khách vẫn còn diễn ra, nhất là vào các dịp cao điểm….

Nguyên nhân của tình trạng trên, theo Chỉ thị, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là: ý thức trách nhiệm trong quản lý nhà nước, nhất là trách nhiệm khi thực hiện phân cấp, phân cấp quản lý. ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thiện; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ và các địa phương còn hạn chế; việc thẩm định, xem xét nội dung trước khi cấp, phê duyệt tổ chức hoạt động, triển lãm mỹ thuật chưa chặt chẽ; Công tác tuyên truyền pháp luật, thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình thực tế chưa thường xuyên, việc xử lý vi phạm chưa mang tính răn đe cao.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quán triệt, nâng cao nhận thức trách nhiệm quản lý nhà nước trong tất cả các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là hệ thống pháp luật về quản lý chuyên ngành; chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi tình hình, xử lý các tình huống, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến ​​nghị của tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; thực hiện trách nhiệm theo thứ bậc, phân công nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là kỹ năng giải quyết, xử lý công việc phức tạp, liên ngành.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động thông qua các hình thức trao đổi, đối thoại trực tiếp, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức hội nghị, hội thảo định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất khi có khó khăn, vướng mắc.

Xem xét, thẩm định chặt chẽ hồ sơ đề nghị cấp phép, có văn bản chấp thuận, thỏa thuận và chịu trách nhiệm về nội dung; đối với các hoạt động phức tạp, nhạy cảm cần phát huy vai trò, sự tham gia của các hội đồng thẩm định, hội đồng chuyên môn và các cơ quan liên quan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật trong việc tổ chức hoạt động, xử lý hoặc kiến ​​nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *