Tổng cục Kỹ thuật tập trung vào khâu then chốt để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

Rate this post

Đảng ủy Tổng cục Tài chính, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Tổng cục luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Trung ương, Bộ CHQS tỉnh, bám sát tình hình thực tế, triển khai đồng bộ. những chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Trong hoạt động lãnh đạo, công tác tư tưởng đã được kết hợp chặt chẽ với tổ chức và cán bộ, trong đó công tác tư tưởng luôn được chú trọng và đi trước một bước. Thường xuyên coi trọng việc xây dựng nghị quyết, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo mọi mặt công tác, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp trên và cấp trên; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp. Nền nếp và sinh hoạt của đảng được duy trì; Phương thức, phong cách lãnh đạo luôn được đổi mới, bảo đảm tính đảng, khoa học, thiết thực, sâu sát cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII, Kết luận số 21-KL / TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. và những mặt yếu đã được chỉ ra. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Hiện nay, đội ngũ TCKT có trình độ cao đẳng trở lên đạt hơn 97%, trong đó trên đại học gần 20%; hàng năm có trên 83% tổ chức đảng và 87% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật giảm dần qua từng năm và còn dưới 0,2% / năm.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng Đảng bộ KT, GS vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đội ngũ cán bộ đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, lãnh đạo đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Trung ương, Bộ CHQS tỉnh về quy hoạch, mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTTBKT); xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án về công tác kỹ thuật. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu theo Nghị quyết số 382-NQ / ĐUQSTW, ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Trung ương) về lãnh đạo kỹ thuật trong tình hình mới. Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, kịp thời VTBKT cho các đơn vị trong toàn quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Tổ chức tốt, đồng bộ VKTBKT cho các lực lượng, đơn vị; công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm phong, kéo dài thời hạn VKTBKT được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, 80% kho chiến lược, 85% kho cấp chiến dịch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; Đầu tư chiều sâu công nghệ cho các nhà máy, xí nghiệp sửa chữa, từng bước tiếp cận với công tác bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT mới, công nghệ cao.

Phát huy truyền thống “Năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, thời gian tới, Đảng ủy TCT tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Kết luận. Số 21-KL / TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 847-NQ / QUTW, ngày 28/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với việc phân công cá nhân phụ trách; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp, gắn với xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì theo Nghị quyết số 204-NQ / ĐU, ngày 4-4-2016 của Đảng ủy TCKT về “Xây dựng đội ngũ cán bộ trong TCTK đến. 2020 và những năm tiếp theo ”. thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị Đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực chất, chuyên sâu, hiệu quả Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên. cấp ủy viên; kịp thời ngăn chặn sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, đảng bộ. đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của trên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quản lý chặt chẽ người, phương tiện, công văn, tài liệu, không để lộ, lọt thông tin, giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, bảo đảm hiệu quả, phù hợp, đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc, nâng niu, giữ gìn VTBKT …

Trung tướng TRẦN DUY HƯNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *