Vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách – Điểm tựa cho người nghèo

Rate this post

20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách:

Xã Phi Tô, huyện Lâm Hà là xã nghèo dân tộc thiểu số, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,3%. Xã có 6 thôn thì có 2 thôn là Phi Sour và Ryong Tơ thuộc diện đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thời gian qua, được xã quan tâm, tập trung thực hiện nhiều chính sách ưu đãi.

Theo đó, một trong những chính sách góp phần giảm nghèo bền vững của xã là chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78 ngày 4/10/2002 của Chính phủ. Từ nguồn vốn tín dụng, chính sách ưu đãi này đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, tích cực phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững.

Đến nay, toàn xã có 1.299 hộ với 5.510 nhân khẩu, trong đó hộ DTTS là 861 hộ. Toàn xã hiện có 102 hộ nghèo và 130 hộ cận nghèo. Thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, thời gian qua, UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo rà soát đối tượng, lập danh sách chính sách, khảo sát nhu cầu vay vốn như cũng như kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách. Xã được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và UBND huyện đánh giá là địa phương triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách.

Hiện Chủ tịch UBND xã là thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện. Xã cũng phân công một cán bộ xã quản lý vốn, cùng với 4 tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác (gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) và 14 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Từ 9 chương trình tín dụng, đến nay đã triển khai 11 chương trình với tổng dư nợ tăng gấp 4 lần, mỗi giai đoạn góp phần giảm bình quân từ 2-2,5% hộ nghèo. Nguồn vốn vay từ NHCSXH đến nay đã phủ khắp 6 thôn trên địa bàn xã và thực sự góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. cho người dân địa phương.

Theo đánh giá của NHCSXH huyện Lâm Hà, trong 20 năm thực hiện chương trình này, xã Phi Tô luôn là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác ủy thác với dư nợ 20 tỷ đồng / 604 hộ vay và 14 hộ tiết kiệm. các nhóm. và Cho vay, trong đó có 14/14 tổ khá, chiếm tỷ lệ 100%, không có khá, trung bình, yếu, kém, nợ quá hạn trên địa bàn.

Đạt được kết quả trên phải khẳng định ngoài sự nỗ lực của người vay thì vai trò của lãnh đạo xã và các tổ chức xã hội là rất lớn. Hàng năm, xã luôn tổ chức rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn, nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Để quản lý tốt, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn, UBND xã đặc biệt quan tâm đến công tác vận động, nâng cao tinh thần trách nhiệm. trách nhiệm của bên vay. Ngoài ra, xã còn vận động, huy động vốn tiết kiệm của dân cư – hộ gia đình, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã để giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn. Lãnh đạo xã cũng luôn trăn trở, suy nghĩ và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là hộ nghèo chủ động vay vốn và tổ chức sản xuất, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, không ỷ lại, cần cù tích lũy tiết kiệm để trả nợ. Đồng thời, lãnh đạo xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi tiếp cận sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, hàng hóa mang tính đặc thù, phù hợp với sản xuất. Phối hợp với các địa phương cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, bổ sung kiến ​​thức, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy quy trình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng. chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Để thực hiện tốt hơn nữa các chương trình tín dụng chính sách trong thời gian tới, xã Phi Tô cho biết sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, hoạt động của các Tổ ủy thác. Tiết kiệm và cho vay; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; giới thiệu, bình xét cho vay đúng đối tượng của từng chương trình tín dụng, tổ chức hội nghị bình xét cho vay đảm bảo thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước công khai, minh bạch và hiệu quả. và dân chủ trong quá trình thực hiện.

NGUYÊN Nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *