Biến văn hóa Thủ đô thành “sức mạnh mềm” vươn ra thế giới

Rate this post

Tìm giải pháp xây dựng nguồn lực xã hội hóa và thúc đẩy sáng tác văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô là vấn đề quan trọng được đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đây cũng là vấn đề được thảo luận trong Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy nguồn lực xã hội hóa, thúc đẩy sáng tạo văn học, nghệ thuật trong phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô” do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội tổ chức.

Văn học – nghệ thuật có thể coi là xương sống và nguồn lực của các ngành công nghiệp văn hóa, mang lại nguồn thu rất lớn. Thực tế cho thấy, văn học nghệ thuật hiện nay vẫn còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế chưa phát huy được để phát triển công nghiệp văn hóa. Vì vậy, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, nhất là văn học, nghệ thuật là vấn đề cần thiết được các văn nghệ sĩ đặt ra.

KTS NGUYỄN HUY ANH, Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội: “Hoạt động nghệ thuật không còn giới hạn ở bất kỳ lĩnh vực nào, không còn giới hạn ở bất kỳ không gian nào mà phải hướng đến hoạt động xã hội để phục vụ, tiếp cận, thảo luận và giao lưu với công chúng. thì đó là sức sống của văn hóa nghệ thuật, là động lực mới của sáng tạo công nghiệp văn hóa Thủ đô ”.

Sản phẩm văn học, nghệ thuật được tạo ra từ sự sáng tạo của con người là nguồn tài nguyên vô tận và vô giá. Sản phẩm văn học, nghệ thuật trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa sẽ góp phần nâng cao vị thế đất nước, trở thành “quyền lực mềm” ảnh hưởng ra thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa. hóa học.

PGS. PGS.TS NGUYỄN THỊ HUỆ, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội: “Với xu thế phát triển của ngành văn hóa, nghĩa là không chờ đầu tư bao cấp… tác giả có thể chủ động xuất bản, cập nhật để phục vụ nhu cầu của độc giả, nhà nghiên cứu, học tập. nghiên cứu về Hà Nội ngày nay. ”

NSND TRẦN QUỐC CHIẾN, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội: “Chúng tôi mong rằng vì văn nghệ sĩ được sống trong môi trường văn hóa, được nhân dân động viên thì văn nghệ sĩ sẽ rất tâm huyết với nghề để luôn sáng tạo, có những tác phẩm hay để phục vụ. công khai trong và ngoài nước. ”

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô phát triển toàn diện, ngoài việc nâng cao chất lượng sáng tác, các văn nghệ sĩ cho rằng cần đẩy mạnh công tác xuất bản, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, phát triển nhiều hoạt động hơn nữa. hỗ trợ sáng tạo, nâng cao chất lượng sáng tạo và không gian sáng tạo

Trình diễn :
Hải Linh
Qinghai
Sỹ Cường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *