Đạ Tẻh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường

Rate this post

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 17 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng để huyện Đạ Tẻh hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM). mô hình cảnh quan môi trường nông thôn năm 2025.Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, cảnh quan, môi trường ở Đạ Tẻh ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, cảnh quan, môi trường ở Đạ Tẻh ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Huyện Đạ Tẻh xác định mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác bảo vệ môi trường; tích cực giám sát, kiểm soát công tác quản lý môi trường, ngăn chặn và giảm thiểu sự gia tăng ô nhiễm; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của từng cơ quan, đơn vị, của mỗi gia đình, cá nhân.

Trên cơ sở mục tiêu chung đó, địa phương xác định mục tiêu cụ thể, tập trung vào hai nội dung chính: Nâng cao công tác quản lý, ưu tiên các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, điểm nóng về môi trường, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và toàn diện. , bền vững. Tiếp tục quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, góp phần đảm bảo điều kiện vệ sinh, cảnh quan môi trường và phát triển nông thôn theo hướng hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của huyện Đạ Tẻh.

Huyện Đạ Tẻh phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ, công chức, đảng viên được phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về bảo vệ môi trường. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt tiêu chuẩn môi trường là 95%. Tỷ lệ che phủ rừng trên 63%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%; kiểm soát không để cơ sở nào gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đúng quy định ở khu vực nông thôn đạt 60%, khu vực thành thị đạt trên 95%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định đạt 85%. Tỷ lệ hộ dân khu vực thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, hiện nay, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm thực hiện đảm bảo và nâng cao chất lượng. môi trường là nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thường xuyên, lâu dài; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và đưa công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng trở thành nền nếp. tiêu chí thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động hàng năm và là một trong những tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa. , khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Để tăng cường vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ môi trường, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tự giác, gương mẫu trong việc triển khai và chỉ đạo thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. trường học. Hằng tháng, trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng phải gắn với đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức, thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy tăng cường theo dõi, bám sát cơ sở, tập trung chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm tra thực tế. ít nhất mỗi quý một lần tại địa phương đơn vị được phân công phụ trách; Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý ít nhất mỗi quý một lần…

Ngoài ra, công tác tuyên truyền trong nhân dân cũng được đẩy mạnh. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa diện, sâu rộng. Kết hợp tuyên truyền trực quan với tuyên truyền trên không gian mạng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, tạo tác động mạnh mẽ đến ý thức của người dân.

Các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn, giảm thiểu sử dụng nhựa sử dụng một lần, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật … Các phong trào, mô hình “Nói không với đồ nhựa rác thải, “Ngày chủ nhật với nhân dân”, “5 không, 3 sạch”, “Bảo vệ môi trường”, … được thực hiện trên địa bàn góp phần đảm bảo mọi tuyến đường, phố, vỉa hè, ngõ xóm, bãi đất trống, đồng ruộng , vv được đảm bảo vệ sinh môi trường.

Huyện Đạ Tẻh xác định phát triển kinh tế – xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường nên đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư, thu hút các dự án đầu tư nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường. trường học. Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về môi trường tại địa phương. Quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường ngay từ khi được phê duyệt, quyết định chủ trương, cấp phép hoạt động của các dự án đầu tư, … Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng các thành phần kinh tế thân thiện. thân thiện với môi trường; hạn chế phát triển các nhóm ngành, nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường cao …

HÒA BÌNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *