Danh sách cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về phòng cháy và chữa cháy

Rate this post

Trong đó, tại Phụ lục IV, danh sách các cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Nghị định này. Đồng thời, để quy định cụ thể, đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 149/2020 / TT-BCA, ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/02/2021).

Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an tỉnh diễn tập phòng cháy chữa cháy khu dân cư.

Theo đó, từ ngày 10/1/2021, nhiều cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP đã được đưa vào diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy. cử người đứng đầu cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai các hoạt động như:

Tổ chức thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở trước khi đưa cơ sở vào hoạt động và duy trì các điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở (quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP).

Cụ thể, có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy và thoát nạn theo quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 149/2020 / TT-BCA ( trong đó, nội quy, biện pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ sở do người đứng đầu cơ sở ban hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Luật Phòng cháy và chữa cháy và phù hợp với đặc điểm, tính chất của cơ sở. thành lập);

Có phương án chữa cháy được người đứng đầu cơ sở phê duyệt (theo mẫu số PC17 Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP);

Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, sử dụng nguồn lửa, nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định về phòng cháy và chữa cháy. phòng và chống. quy định của Bộ Công an;

Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, phòng cháy, ngăn khói và thoát nạn, các phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người đủ số lượng, chất lượng phù hợp. tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

Có quy chế và phân công người có trách nhiệm, nhiệm vụ về phòng cháy và chữa cháy (người đứng đầu cơ sở ra quyết định). HÀNG TRIỆUTrường hợp cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP thì phải có Giấy chứng nhận phê duyệt thiết kế, Văn bản phê duyệt thiết kế (nếu có) và Văn bản phê duyệt kết quả thực hiện. kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP và duy trì các điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh (đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 2 Nghị định này). 9a Luật Phòng cháy chữa cháy).

Tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm a. b Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP (trường hợp cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP).

Tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, yêu cầu, kiến ​​nghị, quyết định xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định cho hoạt động trở lại. hành động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy, quy chế, kiến ​​thức, kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho cá nhân trong phạm vi quản lý; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Tạo điều kiện, khuyến khích cá nhân tình nguyện tham gia phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho người phụ trách phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 136/2020 / NĐ-CP, Điều 8 Thông tư số 149/2020 / TT-BCA, Quy chuẩn quốc gia. TCVN 3890: 2009 “Thiết bị chữa cháy cho nhà và công trình – thiết bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng” và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan; lưu trữ hồ sơ kết quả tự kiểm tra về an toàn phòng cháy và chữa cháy; khắc phục kịp thời các nguy cơ cháy nổ (nếu có).

Bảo đảm các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 149/2020 / TT-BCA. Báo cháy kịp thời; chỉ huy chữa cháy tại cơ sở khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chưa đến hiện trường chữa cháy; tổ chức hoặc tham gia khắc phục hậu quả cháy, nổ theo quy định; báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình cháy, nổ (nếu có). Lập, lưu trữ và tổ chức cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 149/2020 / TT-BCA. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích.

Bài, ảnh: PHẠM THÊM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *