Hoàn tất thoái vốn tại Petroland, thu về hơn 421 tỷ đồng, PetroCons (PVX) tiếp tục tái cơ cấu và thoái vốn hàng chục công ty con.

Rate this post

Ngày 28/9, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons, MCK: PVX) đã gửi biểu quyết tới cổ đông về phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Theo PetroCons, mục tiêu của việc tái cơ cấu là khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp; hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị dịch vụ kỹ thuật có năng lực kỹ thuật cao, tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực xây lắp các công trình Dầu khí.

Bên cạnh đó, phương án tái cơ cấu cũng nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại; tận dụng các PetroCons và các đơn vị hiện có; rút ngắn mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh, tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển PetroCons đã được phê duyệt.

Về kế hoạch tái cơ cấu / thoái vốn, PetroCons sẽ nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ tại 2 đơn vị đầu mối là Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Máy Dầu khí (PVC-MS), Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống và Bể chứa Dầu khí (DOBC).

Với 4 công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN), Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Dầu khí (PVC-ME), Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong), Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung. Công ty Cổ phần (PVC-MT), PetroCons sẽ thực hiện tái cơ cấu / thoái hết vốn hoặc thực hiện thủ tục giải thể / phá sản trường hợp thành viên góp vốn đề nghị giải thể, phá sản.

Nhóm tiếp theo, PetroCons sẽ tái cơ cấu / thoái toàn bộ vốn góp gồm 20 công ty.

Trong quá trình tái cơ cấu và thoái vốn, đối với những đơn vị phục hồi tốt, sản xuất kinh doanh chuyển biến tích cực, HĐQT cho biết sẽ có phương án xem xét, quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất. Gặp gỡ. tốt nhất.

Ngày 7/12/2021, PetroCons đã hoàn tất thoái toàn bộ cổ phần tại Petroland (MCK: PTL) và thu về 421,37 tỷ đồng / 367,5 tỷ đồng giá trị đầu tư. Việc thoái vốn dựa trên chủ trương tái cơ cấu PetroCons giai đoạn 2016 – 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó và diễn biến giá cổ phiếu PTL trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *