Khởi công xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trước ngày 30/6/2023

Rate this post

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội (Dự án) đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 56/2022 / QH15 ngày 16-6-2022 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần. chính phủ. Quốc hội phân cấp là cơ quan chủ quản. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư đối với dự án thành phần thực hiện như đối với dự án nhóm A do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện đối với từng dự án thành phần.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư các dự án thành phần

Nghị quyết nêu rõ: Nhóm dự án thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư. tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

Nhóm dự án thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị): Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị chức năng tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. dự án thành phần đường song hành. Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định phê duyệt dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trình Bộ Công Thương. . Thẩm định xây dựng. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh quyết định phê duyệt Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn.

Bộ Xây dựng giao cơ quan chuyên môn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn 2 tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư: UBND thành phố Hà Nội tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác. đối tác công tư đối với dự án thành phần 3 do UBND TP Hà Nội xây dựng. Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 3.

Việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trong các dự án thành phần 3 thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 5, Điều 70 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Nghị quyết nêu rõ: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn, gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có liên quan. đối với các dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công trong các năm 2022 và 2023. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của Chính phủ. pháp luật về đấu thầu.

Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh thực hiện đồng thời một số công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi chứa chất thải rắn. thi công trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

Đồng thời, Chính phủ cho phép thực hiện đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: Thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu; các công việc khác có liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án thành phần; các thủ tục trên cần tuân thủ chặt chẽ các khâu, các bước thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đưa dự án vào hoạt động từ năm 2027

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh chịu trách nhiệm hoàn toàn về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần do mình quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí làm thất thoát tài sản nhà nước.

Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư và cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành trong việc tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành đưa Dự án vào năm 2026. khai thác từ năm 2027.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng, ngành liên quan đến Dự án để kịp thời điều chỉnh theo quy định hiện hành, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án.

Chính phủ yêu cầu 3 địa phương trên có trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn theo quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết số 56/2022 / QH15 của Quốc hội; điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần theo thẩm quyền của người quyết định đầu tư trong trường hợp không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần đó. Trường hợp tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần, giao cơ quan chủ quản, cấp có thẩm quyền của dự án thành phần cân đối vốn bổ sung từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án thành phần. ở đó.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn từng địa phương và các dự án thành phần 3.

UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần theo phân cấp, hoàn thành trước ngày 31/01/2023 và triển khai các công việc tiếp theo. Công việc tiếp theo được đảm bảo sẽ bắt đầu trước ngày 30/6/2023.

CHUNG KẾT VIỆT NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *