5 nhóm chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ

Rate this post

(HNM) – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 766 / QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Theo đó, các nhóm chỉ số thành phần gồm: Công khai, minh bạch; Tiến độ và kết quả giải quyết; Số hóa hồ sơ; Cung cấp các dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng.

Đối tượng được đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXH Việt Nam, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan trên; các cơ quan, đơn vị khác cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh); Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; theo dõi, giám sát, đánh giá cá nhân, tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chí để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, v.v.

Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp; công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn kỹ thuật kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ đánh giá các nhóm chỉ tiêu tại Quyết định này theo thời gian thực và phân cấp quản trị hệ thống cho các bộ, cơ quan, địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo , quản trị và vận hành chính thức hệ thống từ ngày 01/08/2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tích hợp, đồng bộ hóa đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục dữ liệu quan trắc, đánh giá hiệu quả và mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống đánh giá của Bộ. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số tại thời điểm quyết định này theo thời gian thực …

Leave a Reply

Your email address will not be published.