Nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn

Rate this post

(TCT online) – Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục kịp thời những vướng mắc, khó khăn đối với DNNN, trong đó có việc cổ phần hóa và thoái vốn, Bộ Tài chính đang rà soát, lập báo cáo trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi các Nghị định số 126/2017 / NĐ-CP, Nghị định số 91/2015 / NĐ-CP, Nghị định số 32/2018 / NĐ-CP, Nghị định số 140/2020 / NĐ-CP trong Năm 2022.

Thông tin trên được Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc họp báo thường niên quý III / 2022 của Bộ Tài chính ngày 29/9.

Nghiên cứu tách quá trình sắp xếp, xử lý bất động sản khỏi quá trình cổ phần hóa

Trong đó tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn. Cụ thể, tách quy trình sắp xếp, xử lý bất động sản ra khỏi quy trình cổ phần hóa; việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp; quy định phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; hoàn thiện quy chế phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp gắn với việc bổ sung vốn điều lệ từ nguồn cổ tức, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, sẽ hoàn thiện các quy định về điều chỉnh vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và hoàn thiện một số nội dung kỹ thuật khác như sửa đổi quy định về xác định giá trị vốn điều lệ. Lịch sử cổ phần hóa giá khởi điểm chuyển nhượng vốn, trách nhiệm của Ban chỉ đạo cổ phần hóa…

Thông tin cụ thể về tTrong quá trình sắp xếp, xử lý bất động sản ra khỏi quá trình cổ phần hóa, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định số 126/2017 / NĐ-CP, Nghị định số 140/2020 / NĐ-CP, theo phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định đối với công ty nông, lâm nghiệp, DNNN phải lập phương án sử dụng đất báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu. xin ý kiến ​​của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa.

Tuy nhiên, việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà ở thời gian qua rất chậm. Nguyên nhân là do nguồn gốc, sử dụng nhà, đất của các DNNN còn phức tạp, công tác quản lý nhà, đất chưa chặt chẽ. Ngoài ra, nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu của công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất là công việc thường xuyên, liên tục. theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý tài sản công thì không chỉ khi cổ phần hóa mới thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Do đó, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa quy định này theo hướng tách quy trình sắp xếp, xử lý nhà đất ra khỏi quy trình cổ phần hóa, bỏ quy định điều kiện doanh nghiệp cổ phần hóa phải có phương án sắp xếp, xử lý nhà đất. và đất trong phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Quy định phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa quy định này theo hướng chỉ xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp. diện tích đất được giao, trúng đấu giá để kinh doanh bất động sản của DNNN kinh doanh bất động sản trong một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là giá đất cụ thể tại địa điểm doanh nghiệp có khu đất được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao đất (nơi doanh nghiệp có được giao) quyết định theo quy định tại Khoản 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai.

Đối với các DNNN còn lại, khi cổ phần hóa, tiền thuê đất chuyển sang trả tiền hàng năm và không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.

Công ty cổ phần phải cam kết quản lý, sử dụng đất theo đúng mục đích, kế hoạch sử dụng toàn bộ khu đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp doanh nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì trả lại đất để tham gia đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp thay đổi quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất (nếu có) mà phải thu hồi đất thì Nhà nước bồi thường cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai. Doanh nghiệp lập phương án sử dụng đất theo hiện trạng trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, công khai đầy đủ thông tin về đất đai và các nội dung trên khi bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Bên cạnh đó, bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất sau cổ phần hóa theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ / TW ngày 16/6/2022 và Nghị quyết số 62/2022 / QH15 ngày 16/6/2022. của Quốc hội.

Ngoài ra, thông tin về hướng sửa đổi quy định về phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 126/2017 / NĐ-CP, Nghị định số 140/2020 / NĐ-CP quy định việc tư vấn tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tài sản và ít nhất một phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá và giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định. xác định và công bố không được thấp hơn giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phương pháp tài sản quy định của pháp luật về cổ phần hóa.

Hiện Bộ Tài chính đang rà soát, hiệu chỉnh lại theo hướng tổ chức tư vấn lựa chọn phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, trong đó có phương pháp tài sản và ít nhất một phương pháp khác theo quy định của pháp luật về thẩm định giá. thẩm định giá trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định. Giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định và công bố không được thấp hơn giá trị doanh nghiệp và giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định theo phương pháp tài sản theo quy định của pháp luật về thẩm định giá và quy định này. Án Lệnh. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Riêng đối với một số vấn đề được pháp luật hiện hành quy định cụ thể, khác với quy định tại Thông tư số 28/2021 / TT-BTC, Nghị định cần tiếp tục hướng dẫn như giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị doanh nghiệp là giá đất cụ thể tại địa điểm doanh nghiệp có diện tích đất được giao do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi doanh nghiệp có diện tích đất được giao) quyết định theo quy định tại khoản 3 và điểm d. Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai.

HH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *