PetroCons lấy ý kiến ​​cổ đông về kế hoạch tái cơ cấu năm 2021

Rate this post

Theo PetroCons, mục tiêu của việc tái cơ cấu là khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín của PetroCons trong lĩnh vực xây lắp; Xây dựng PetroCons trở thành một trong những đơn vị dịch vụ kỹ thuật có năng lực kỹ thuật cao, tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực xây lắp các công trình Dầu khí. Bên cạnh đó, phương án tái cơ cấu cũng nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại; phát huy hiệu quả các nguồn lực và lợi thế hiện có của PetroCons và các đơn vị; giảm quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh, tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững; đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển PetroCons đã được phê duyệt.

Cụ thể, nội dung chính của phương án tái cơ cấu Công ty mẹ – PetroCons là: Thực hiện định hướng chiến lược, thị trường, quản lý vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên; Đồng thời chỉ đạo sản xuất kinh doanh và quản lý các dự án đầu tư theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh; Thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ theo quy định. Trong công tác kiện toàn tổ chức, PetroCons tập trung củng cố và hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý đảm bảo trực tiếp sản xuất kinh doanh, có đủ bộ máy tinh gọn để tìm kiếm việc làm, tổ chức xây dựng và quản lý hiệu quả. hiệu quả của các nguồn lực, bảo toàn và phát triển vốn.

CBCNV PetroCons trên công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
CBCNV PetroCons trên công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

PetroCons cũng công bố phương án sắp xếp, cơ cấu lại và thoái vốn của PetroCons tại các đơn vị. Trong đó, PetroCons sẽ nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ tại các công ty con / đơn vị nòng cốt: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống. Bể chứa Dầu khí (DOBC).

Nhóm công ty PetroCons sẽ thực hiện tái cơ cấu / thoái toàn bộ vốn hoặc thực hiện thủ tục giải thể / phá sản trong trường hợp thành viên góp vốn đề nghị giải thể / phá sản, gồm 4 công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN), Dầu khí. Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí (PVC-ME), Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong), Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT).

Nhóm tiếp theo là nhóm PetroCons sẽ tái cơ cấu / thoái toàn bộ vốn góp gồm 20 công ty.

Trong quá trình tái cơ cấu, các đơn vị trong phương án tái cơ cấu / thoái vốn đều phục hồi tốt, có chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả các nguồn lực, lợi thế. của các đơn vị và cần thiết để duy trì trong hệ thống công ty con / đơn vị nòng cốt của PetroCons, Hội đồng quản trị PetroCons chủ động xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất. tốt nhất.

Đối với Petroland, trước đây, trên cơ sở chủ trương tái cơ cấu PetroCons giai đoạn 2016 – 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sự cấp bách của việc thoái vốn của PetroCons tại Petroland và diễn biến thị trường chứng khoán / giá cổ phiếu. Petroland, PetroCons đã hoàn thành thoái toàn bộ cổ phần tại Petroland vào ngày 7/12/2021, thu về 421,37 tỷ đồng / 367,5 tỷ đồng giá trị khoản đầu tư.

Mai Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *