Quán triệt, tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô

Rate this post

(HNM) – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 51-KH / BTGTU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ / TU ngày 5-5-2022 của Thành ủy. Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 15-NQ / TƯ).

Theo đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ / TU nhằm giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, ý thức tự giác, gương mẫu nêu cao vị trí, vai trò, chủ trương, đường lối của Bộ Chính trị đối với Đảng. Thủ đô hà nội. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ / TU về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn minh – Văn minh – Hiện đại” là chính trị đặc biệt. nhiệm vụ trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tổ chức hội nghị theo hình thức gặp mặt trực tiếp gồm các lớp: Đội ngũ phóng viên thành phố, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức; hoàn thành trước ngày 30 tháng 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published.