Quy định mới về sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Rate this post

Nghị định 44 quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; cũng như trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong việc kết nối, chia sẻ, công bố thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định mới quy định rõ hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan. cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ công tác quản lý nhà nước và công bố số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Hạ tầng kỹ thuật CNTT cho nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản; Cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản tại địa phương.

Trong đó, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương là tập hợp toàn bộ thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. y tá. Cơ sở dữ liệu này được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản là tập hợp thông tin, dữ liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. thông tin do các bộ, ngành liên quan và từ các chương trình điều tra nhà ở quốc gia chia sẻ, cung cấp. Cơ sở dữ liệu này do Bộ Xây dựng xây dựng, lưu trữ và quản lý.

Cũng theo Nghị định mới, việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử batdongsan.xaydung.gov.vn và theo các hình thức quy định tại phụ lục. Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, cung cấp thông tin, số liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Bộ Tài chính chia sẻ và cung cấp thông tin, dữ liệu về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng cung cấp thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trong kỳ; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở, các trường hợp phát triển nhà ở; Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, cung cấp thông tin, số liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất …

Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: Qua Cổng thông tin điện tử batdongsan.xaydung.gov.vn, Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; thông qua một mẫu yêu cầu hoặc yêu cầu bằng văn bản; bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với người khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có đơn đề nghị đến cơ quan, đơn vị quản lý, cung cấp thông tin. , dữ liệu bằng cách gửi tài liệu trực tiếp cho nhà cung cấp; gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; hoặc đăng ký trực tuyến trên trang web của nhà cung cấp.

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, nhà cung cấp sẽ xem xét cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp quyền khai thác, sử dụng phải trả lời và nêu rõ lý do.

Leave a Reply

Your email address will not be published.