Quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Rate this post


BNEWSThực tế cho thấy vẫn còn nhiều nghề, công việc chưa được đưa vào danh mục nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành Thông tư số 11/2020 / TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nghề nguy hiểm gồm 1.823 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trong đó 66 nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hạng VI và 498 nghề. nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hạng V và 1259 nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hạng IV.
Việc ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã góp phần thực hiện tốt chế độ chăm sóc sức khỏe, bồi dưỡng bằng hiện vật, tiền lương, nghỉ hưu sớm cho người lao động. Hành động được thực hiện tốt hơn và đi vào cuộc sống thực.

Việc ban hành tiêu chuẩn, phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) đã góp phần đảm bảo việc xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại bảo đảm an toàn. đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn ..

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghề, công việc chưa được đưa vào danh mục nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên người lao động không được hưởng các chế độ như tiền lương, nghỉ phép năm, bồi dưỡng bằng hiện vật. …

Việc xác định tên nghề của người lao động có thuộc danh mục nghề hay không, nhất là đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, làng nghề, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi xây dựng thang bảng lương chưa coi trọng việc so sánh, chưa quan tâm đến danh mục nghề để áp dụng chính sách, chế độ cho người lao động.

Việc đặt tên ngành, nghề chưa có quy định cụ thể mà theo quan điểm, thói quen của người sử dụng lao động hoặc do lịch sử để lại dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện và giải quyết các chế độ BHXH. công đoàn cho người lao động.

Một số nghề, công việc có tính chất tương tự nhưng khác tên trong văn bản hoặc nằm trong lĩnh vực, nhóm ngành khác chưa rõ quy định sẽ được áp dụng. Việc phân loại nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chủ yếu chỉ thực hiện ở các doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động.

Quy trình, hồ sơ tiến hành thủ tục hành chính đối với việc điều chỉnh chức danh, công việc ghi trên sổ BHXH của người lao động chưa được quy định cụ thể, nhất là những người làm công việc nặng nhọc, độc lập. độc hại, nguy hiểm dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện chế độ BHXH như giảm tuổi nghỉ hưu cho người lao động.

Điều 25 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm thời gian tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, có hại trong giới hạn an toàn quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và có liên quan đến an toàn của người lao động. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy định hoàn chỉnh về nội dung trên.

Sự khác nhau về tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và công việc trong danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân gây ra những mâu thuẫn nhất định trong việc thực hiện tại cơ sở.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được một số đề xuất nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn, phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Hàng năm, rà soát, bổ sung vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Hướng dẫn bổ sung nguyên tắc áp dụng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Quy định bổ sung thủ tục hành chính đối với việc điều chỉnh chức danh, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai, ghi sai trên sổ BHXH của người lao động.

Liên quan đến các kiến ​​nghị trên, đến nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2021 / TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động, trong đó có nguyên tắc áp dụng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đồng thời có văn bản số 1398 / LĐTBXH-ATLĐ ngày 22/4/2020 gửi BHXH Việt Nam đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung quy trình điều chỉnh thông tin tham gia BHXH cho người lao động. làm các nghề, công việc của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 98 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Về đề xuất nghiên cứu bổ sung ghi chú phân loại điều kiện lao động đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại vào sổ / thẻ bảo hiểm để thuận tiện cho việc thực hiện chế độ nghỉ việc. nghỉ hưu đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ chuyển đề xuất này cho BHXH Việt Nam nghiên cứu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.