Sẽ công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản hàng năm và hàng quý

Rate this post

Theo đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên phạm vi cả nước nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. , phục vụ công tác quản lý nhà nước và công bố số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Về việc công bố, Bộ Xây dựng sẽ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước tại Cổng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www. thị trường bất động sản). : //www.batdongsan.xaydung.gov.vn) hàng năm và hàng quý;

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương trên cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý.

Các cơ quan liên quan đến việc xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quyền khai thác dữ liệu trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc khai thác dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ngoài phạm vi quản lý phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Các cơ quan quản lý nhà nước buộc phải kết nối, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều tra, xác minh và xử lý hành vi. Vi phạm pháp luật;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài quy định nêu trên có quyền yêu cầu chia sẻ, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;

Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản không được chia sẻ, cung cấp thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin cá nhân. trừ trường hợp phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

Các hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm: thông qua Cổng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.vn); cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; thông qua một mẫu yêu cầu hoặc yêu cầu bằng văn bản;

Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản với bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu đến cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin. , dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức: Nộp trực tiếp bằng văn bản cho Nhà cung cấp; gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; đăng ký trực tuyến trên Trang web của Nhà cung cấp;

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Nhà cung cấp sẽ xem xét cấp quyền tiếp cận quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu hợp lệ về nhà ở và thị trường bất động sản; Trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Nhà cung cấp phải trả lời và nêu rõ lý do.

Leave a Reply

Your email address will not be published.