Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội: Đầu mối thông tin báo chí của TP.

Rate this post

Cụ thể, Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội (UBND TP. HÀ NỘI) có chức năng là đầu mối tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin báo chí của UBND Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị. Sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố về những vấn đề được dư luận xã hội bức xúc, quan tâm.

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội dung do thàn thành lập trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;  Nội địa
Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Ngoài ra, việc thực hiện công tác tuyên truyền, các nhiệm vụ chính trị của TP. Tổ chức quản lý và cung cấp thông tin chính thống của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các cơ quan Đảng, chính quyền và hành chính từ Thành phố đến cơ sở, đoàn thể của Thành phố Hà Nội trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội (hanoi.gov.vn).

Ngoài ra, UBND TP HÀ NỘI cũng sẽ là nơi tổng hợp, liên kết thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của TP.HCM. Kết nối mạng thông tin hành chính điện tử, dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn Thành phố trên Cổng Giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội.

UBND TP HÀ NỘI còn là nơi tiếp nhận những thắc mắc, ý kiến ​​của công dân, tổ chức trên mạng internet và giải đáp theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của Chính phủ. pháp luật. Đồng thời, các hướng dẫn về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử TP Hà Nội và trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp chuyên môn với Trang / Cổng thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan để kết nối cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được cập nhật trên Cổng Giao tiếp điện tử TP Hà Nội. Khai thác các nguồn thông tin trên địa bàn Thành phố trong việc kết nối các trang tin, cổng thông tin điện tử thành mạng thông tin điện tử thống nhất trên internet theo quy định hiện hành; khai thác, tiếp nhận, tích hợp, liên kết và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin (theo quy định của Nhà nước).

Một trong những chức năng khác của UBND xã HÀ NỘI là hợp tác, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, biên tập viên, phóng viên, nhân viên kỹ thuật, đáp ứng xu thế. báo chí hiện đại, đa phương tiện; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của cơ quan báo chí. Tư vấn, hỗ trợ báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.